titelbild

Stöd till arrangemang

Våga genomföra din idé! Sök stöd till arrangemang inom kultur, idrott och friluft!

Stöd kan sökas av föreningar, grupper och privatpersoner som vill genomföra ett arrangemang som är öppet för allmänheten. Stöd kan sökas till alla arrangemang inom idrott, kultur och friluftsliv.

Det finns olika stöd att söka:

Ung arrangör

Stödet kan sökas av unga mellan 16-30 år som vill genomföra ett kulturarrangemang som är öppet för allmänheten. Både privatpersoner och föreningar kan söka stödet.

Stödet utgår till
Kulturarrangemang inom hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst  med mera.

Tänk på att

 • Arrangemanget ska äga rum i Ljungby kommun, bygga på ideellt arbete och vara öppet   för allmänheten.
 • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Ljungby kommun är medfinansiär.
 • Det finns inget särskilt maxbelopp för varje enskild ansökan. Den enda övre
  begränsningen är stödets totala pott som nu ligger på 50 000 kronor. Större arrangemang  kan söka en större summa men det går lika bra att söka en mindre summa.
 • Redovisningen ska komma in senast en månad efter arrangemanget, annars avslås  ansökan och inget stöd betalas ut.
 • Om inriktningen för arrangemanget förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska  stödet återbetalas.

Sista ansökningsdatum
Stödet kan sökas löpande under hela året dock senast en månad innan arrangemangets  start.

Ansök om stödet "Ung arrangör"
Redovisa kostnader för stödet "Ung arrangör"

Snabbstöd till arrangemang

Stödet kan sökas av föreningar, grupper och enskilda.

Stöd utgår till

 • Kulturarrangemang inom hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst med mera.
 • Idrotts- och friluftsarrangemang.

Tänk på att

 • Arrangemanget ska äga rum i Ljungby kommun, bygga på ideellt arbete och vara öppet för allmänheten.
 • Arrangemanget får inte vara ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Särskild prioritet har arrangemang med barn och unga i fokus.
 • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Ljungby kommun är medfinansiär.
 • För helt nya arrangemang går det att söka max 10 000 kronor. För årligen återkommande arrangemang går det att söka max 5000 kronor. Beloppen avser per arrangemang och år.
 • Beslut tas senast två veckor efter det att ansökan lämnats in. Redovisningen ska komma in senast en månad efter arrangemanget, annars avslås ansökan och inget stöd betalas ut.
 • Om inriktningen för arrangemanget förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska stödet återbetalas.

Sista ansökningsdatum
Stödet kan sökas löpande under hela året dock senast en månad innan arrangemangets start.

Ansök om "Snabbstöd till arrangemang"
Redovisa kostnader för "Snabbstöd till arrangemang"

 

Större arrangemang

Stödet kan sökas av föreningar, grupper och enskilda som vill genomföra ett större arrangemang öppet för allmänheten.

Stöd utgår till

 • Kulturarrangemang inom hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst  med mera.
 • Idrotts- och friluftsarrangemang.

Tänk på att

 • Arrangemanget ska äga rum i Ljungby kommun, vara öppet för allmänheten och inte  ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Arrangemanget ska vara nytt. Det går inte att söka till löpande verksamhet.
 • Särskild prioritet har arrangemang som karaktäriseras av nytänkande och arrangemang  för och med barn och unga vuxna.
 • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Ljungby kommun är medfinansiär.
 • Det går att söka max 50 000 kronor.
 • I ansökan ska det tydligt framgå start- och slutdatum för arrangemanget och en fastställd  budget/kostnadsberäkning.
 • Utbetalning sker när arrangemanget har redovisats. En redovisning ska lämnas digitalt  senast två månader efter arrangemanget. Till redovisningen ska det bifogas underlag för  samtliga utgifter och inkomster.
 • Beviljat stöd kan komma att reduceras om kostnaderna för  arrangemanget blir lägre än vad som uppgavs i ansökan eller om arrangemanget har gjort  betydande vinst.
 • I undantagsfall, t.ex. om en förening har knappa ekonomiska resurser,  kan stödet betalas ut i förväg.
 • Om inriktningen för arrangemanget förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska  stödet återbetalas.

Sista ansökningsdatum
Stödet går att söka löpande under hela året dock senast fyra månader innan  arrangemanget startar.

Ansök om stöd till "Större arrangemang"
Redovisa kostnader  för "Större arrangemang"

Långsiktigt kulturstöd

Stödet är till för att ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för föreningsliv och andra aktörer som arrangerar löpande, återkommande kulturarrangemang. 

Långsiktigt kulturstöd ges i första hand till offentligt riktad verksamhet men stöd kan även ges till grupper och sammanslutningar som håller specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar.

Kultur- och fritidsnämnden avgör vilka som får långsiktigt kulturstöd. Stödet beslutas vid dialogträffar mellan representanter från kultur- och fritidsnämnden och den sökande föreningen/aktören.

Vill du anmäla intresse för långsiktigt kulturbidrag?
Kontakta kultur- och fritidsförvltningen på tel. 0372-78 92 10.

Kontakt

Kontakt

Kommentera