titelbild

Bidrag till pensionärsorganisation

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan Bidrag och stöd.    

 • Ansökan ska vara socialnämnden tillhanda senast 1 juni.
 • Utbetalning av beslutad tilldelning görs i september.

Förutsättningar för att få bidrag

Organisationen ska

 • vara en ideell förening öppen för alla
 • ha sitt säte i Ljungby kommun
 • ha antagit skriftligt utformade stadgar
 • ha vald styrelse som ansvarar för verksamheten
 • ha minst 3 styrelsemöten under verksamhetsåret
 • ha minst 5 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret
 • ha medlemsmatrikel med minst 10 medlemmar från Ljungby kommun
 • ta ut skälig medlemsavgift

Som medlem räknas den, som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och betalat medlemsavgift. Så kallad stödjande medlem är inte bidragsberättigad. Till ansökan ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år bifogas.

Bidragsformer

 • Grundbidrag utgår med ett av socialnämnden fastställt belopp till varje organisation som uppfyller de allmänna förutsättningarna. Beloppet är lika för alla organisationer oberoende av deras storlek.
 • Administrationsbidrag utgår med visst belopp per medlem.

Kontakt

Kommentera