titelbild

Stöd till föreningar

Genom att stödja mångfald av kultur, föreningsliv och idrott bidrar Ljungby kommun till individens utveckling och samhällets attraktivitet. Kultur- och fritidsnämnden stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus!

Kultur- och fritidsnämndens mål och värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens värdegrund för godkännande av utbetalning av föreningsbidrag vilar på svensk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Att föreningarnas verksamhet ska bygga på demokratiska principer och barnkonventionen. Följa svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet.

Stödberättigad förening
  • Har sitt säte eller permanent verksamhet i Ljungby kommun.
  • Har ett organisationsnummer som är registrerat hos skatteverket.
  • Ger kultur- och fritidsnämnden insyn i verksamheten att kontroll av verksamheten kan genomföras. Föreningar som får stöd av kultur- och fritidsnämnden är skyldiga att arkivera medlemslistor i fyra år efter avslutat verksamhetsår.
  • Antagna stadgar och vald styrelse. Föreningens stadgar ska lämnas in digitalt genom kommunens system. Om stadgarna förändras så ska dessa återigen lämnas in digitalt.
  • Är aktiv och årligen håller årsmöte, balans- och resultatrapport, verksamhets- och revisionsberättelse. Årsmötesprotokollet ska ha namngiven ordförande och kassör.

Samtliga dokument ska lämnas in digitalt genom kommunens system varje år.

Ej stödberättigad förening
  • Saknas föreningen årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport, verksamhets- och revisionsberättelse är det inte möjligt att få stöd.
  • Avser flera ansökningar samma ändamål betalas inte mer än ett stöd ut, om inte annat anges.
  • Företag, fackliga föreningar, politiska föreningar, ekonomisk förening, student- och föräldraföreningar.
  • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.

Obs! undantag för vilka som kan bli beviljade stöd finns, exempelvis stöden för arrangemang.

 
Ansök om stöd till föreningen

För att söka de kommunala föreningsstöden behöver föreningen vara registrerad i Ljungby kommuns föreningsregister. Klicka här om ni inte finns registrerade - Registrera föreningens uppgifter.

Dessutom behöver ni få användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få detta. Tänk på att minst två av styrelsemedlemmarna bör ha inloggning till föreningsregistret, så att ni i föreningen kan hjälpas åt med administrationen av era dokument och att söka kommunala stöd.

Klicka här för att ansöka och läsa mer om vilka stöd som finns - Sök stöd till förening.

Kontakt

Kommentera