Extra föreningsbidrag med anledning av coronapandemin

Ljungby kommuns kommunfullmäktige har beslutat att tilldela kultur- och fritidsnämnden 1 500 000 kronor till utökat föreningsstöd för uteblivna arrangemang, driftkostnader och omställningar föranledda av smittspridningen av coronaviruset under perioden den 1 april 2020 till och med den 30 november 2020.

Vilka föreningar kan söka?

Alla föreningar med säte och verksamhet i Ljungby kommun kan ansöka om stöd. Föreningen ska logga in i kommunens stödsystem FRI för att kunna ansöka om stöd. Inloggningsuppgifter kräver att föreningen har ett eget användarkonto i kommunens föreningsregister. Saknar föreningen ett användarkonto och/eller inloggningsuppgifter ska kultur- och fritidsförvaltningen kontaktas för hjälp. Föreningar som söker ska även stå för samma värdegrund som Kultur- och fritidsnämnden.

För vad kan föreningen söka stöd? 

Driftkostnader

För föreningens driftskostnader under perioden 1 april – 30 november 2020. Syftet med bidraget för driftkostnader är att säkerställa det fortsatta föreningslivet i kommunen genom att ge föreningar stöd för löpande driftkostnader. Kostnader för hyra av kommunala lokaler medges ej.

Uteblivna arrangemang

Intäktsbortfall i samband med inställda arrangemang som skulle hållits under perioden 1 april och 30 november 2020. Du kan söka stöd för intäktsbortfall som orsakats av att arrangemang öppna för allmänheten har ställts in. Du kan också söka stöd för merkostnader som uppkommit på grund av att arrangemang har skjutits upp.

Omställning

För corona-anpassningar gjorda under perioden 1 april – 30 november. Syftet med omställningsbidraget är att stödja föreningar som genomfört kostsamma åtgärder för att kunna bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte bidrar till ökad smittspridning i samhället. Exempelvis kan stödet ges till extra kostnader för städ, inköp av ny utrustning eller inköp av tjänst för anpassningar under det rådande läget.

När och hur kan föreningen ansöka?

Det går att söka under perioden 24 november – 15 december. Stödet söks genom inloggning via Ljungby kommuns föreningsregister (FRI). I ansökan ska föreningen lämna den information och bilagor som vi efterfrågar. Samtliga uppgifter ska verifieras. Om föreningen mottagit stöd från annat håll:
Hur mycket har föreningen beviljats, varifrån och till vilket ändamål? Ex. Ekonomiskt stöd med anledning av covid-19 från statliga eller regionala organisationer eller förbund.

Hur bedömer vi ansökan?

Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. De prövar varje ansökan i förhållande till de medel som Kommunfullmäktige har fördelat. Kultur- och fritidsförvaltningens ambition är att fatta beslut och betala ut stödet innan årsskiftet.

 

Kultur- och fritidsnämndens värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens värdegrund för godkännande av utbetalning av föreningsstöd vilar på svensk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna förklaring av de mänskliga  rättigheterna. Att föreningarnas verksamhet ska bygga på demokratiska principer och barnkonventionen. Följa svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet.

Kontakt

Kommentera