Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Lidhult 1:91

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för Lidhult 1:91 från bostäder till industri. Detta för att kunna genomföra en sammanslagning av fastigheterna Lidhult 1:91 och Lidhult 1:344. Planområdet ligger i västra Lidhult, cirka 500 meter ifrån de centrala delarna

Samråd

Samråd under tiden 9 december 2019 - 7 januari 2020.
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.


Kontakt

Planarkitekt Sarah Henningsson telefon 0372-78 92 85
e-post sarah.henningsson@ljungby.se 


Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 7 januari 2020 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se


Handlingar

Lidhult 1:91 samrådshandling

Lidhult 1:91 plankarta

Cedern 1 med flera (område utmed Dackevägen)

 

Syftet med detaljplanen är att en ny större förskola i två våningar ska kunna byggas.
Detaljplanen kommer fortsatt ha samma användningar, gruppboende och
förskola.
Planområdet ligger utmed Dackevägen i Ljungby stad.

Samråd
Samråd under tiden 4 november 2019 - 4 januari 2020
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Gustaf Krantz Stahm telefon 0372-78 92 63
e-post gustaf.krantzstahm@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast den 4 januari 2020 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Cedern 1 samrådshandling

Cedern 1 plankarta

Odensjö 3:24 med flera, Ljunghagen

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter utöver de tio tomter som redan finns inom området. Planområdet ligger i södra delen av Odensjö, väster om väg 546. Strandskyddet är i gällande plan upphävt inom området men prövas på nytt i denna detaljplan.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive LIS-planen
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Ljungby kommun. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 20 november - 12 december 2018
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 12 december 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Odensjö 3:24 samrådshandling

Odensjö 3:24 plankarta

 

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Välten 4 (område vid Kånnavägen)

Syftet med detaljplanen är att lägga samman all mark inom planområdet som är avsedd för industri till en fastighet för att möjliggöra för fastighetsägaren till Välten 4 och 5 att utveckla och expandera sin verksamhet. Området för natur och transformatorstation är med i planen för att släcka ut en del av en gammal detaljplan.

Området är i dagsläget planlagt som industri, järnvägsändamål och natur. För att kunna genomföra det som avses måste en ny detaljplan för området upprättas.

Granskning
Granskning under tiden 8 januari 2020 - 31 januari 2020
Under granskningstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast fredagen den 31 januari 2020 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Välten 4 granskningshandling

Välten 4 plankarta

 

Aggregatet 1 (område utmed Näsvägen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större exploatering på fastigheten Aggregatet 1 och behålla industriändamålet. 

Området ligger utmed Näsvägen i industriområdet väster om E4. Runt omkring området finns i dagsläget industriverksamheter i olika storlekar. I dagsläget är
planområdet bebyggt med en tredjedel som är maximalt enligt gällande detaljplan, men för att verksamheten ska kunna utvecklas behövs möjligheten till expansion utredas närmre.
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2006.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Granskning
Granskning under tiden 16 oktober 2019 - 31 oktober 2019.
Under granskningstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Gustaf Krantz Stahm telefon 0372-78 92 63 
e-post gustaf.krantzstahm@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 31 oktober 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Aggregatet 1 granskningshandling

Aggregatet 1 plankarta


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Bolmstad 2:45 med flera

Trafikverket planerar tillsammans med Ljungby kommun att anlägga en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) mellan Ljungby och Tannåker med en överföringsledning för vatten och avlopp i marken där under. Vägsträckningen och ledningen ska anläggas på norra sidan av väg 555 från Ljungby fram till avfarten mot Bolmstad hamn. Strax före avfarten går GCM-vägen/ledningen över väg 555 och anläggs efter 90-graderskurvan i Bolmstad på den västra sidan om vägen. Trafikverket arbetar för tillfället med en vägplan för GCM-vägen.
Under det inledande arbetet med Trafikverkets vägplan för GCM-vägen har det
identifierats att det finns två gällande detaljplaner som delvis behöver upphävas eftersom de inte stämmer överens med den kommande vägplanen. Någon ny detaljplan behöver inte upprättas för det område som upphävs.


Antagande
Upphävande av detaljplan för Del av Bolmstad 2:45 antogs av Miljö- och byggnämnden den 5 februari 2019. 

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Handlingar

Bolmstad 2:45 planbeskrivning

Bolmstad 2:45 plankarta

Bolmstad 2:45 granskningsutlåtande

Kontakt

Kommentera