Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Bolmstad 2:45 med flera

Gång- cykel- och mopedväg (gcm-väg) ska byggas mellan Ljungby och Tannåker
samt vatten- och avloppsledningar ska byggas mellan Ljungby och Bollstad. Med anledning av detta behöver del av gällande detaljplaner dels upphävas och dels ändras för att inte strida mot vägplanen och bildandet av ledningsrätten.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Del av Bolmstad 2:45 kommer att tas i anspråk för gcm-väg och för vatten- och
avloppsledningar.

Samråd
Samråd under tiden 17 september 2019 - 8 oktober 2019
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 8 oktober 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Bolmstad 2:45 samrådshandling

Bolmstad 2:45 plankarta

Aggregatet 1 (område utmed Näsvägen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större exploatering på fastigheten Aggregatet 1 och behålla industriändamålet. Detta med anledning att detaljplanen i dagsläget bara tillåter att en tredjedel av fastigheten exploateras.

Området ligger utmed Näsvägen i industriområdet väster om E4. Runt omkring området finns i dagsläget industriverksamheter i olika storlekar. I dagsläget är
planområdet bebyggt med en tredjedel som är maximalt enligt gällande detaljplan, men för att verksamheten ska kunna utvecklas behövs möjligheten till expansion utredas närmre.
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2006.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 17 juni 2019 - 31 juli 2019.
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Sanna Petersson telefon 0372-78 92 67 
e-post sanna.petersson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 31 juli 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Aggregatet 1 samrådshandling

Aggregatet 1 plankarta

Odensjö 3:24 med flera, Ljunghagen

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter utöver de tio tomter som redan finns inom området. Planområdet ligger i södra delen av Odensjö, väster om väg 546. Strandskyddet är i gällande plan upphävt inom området men prövas på nytt i denna detaljplan.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive LIS-planen
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Ljungby kommun. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 20 november - 12 december 2018
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 12 december 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Odensjö 3:24 samrådshandling

Odensjö 3:24 plankarta

 


Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Björnen 1 (område vid Haraberget)

Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 (område vid Haraberget)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i två plan och ett särskilt boende för äldre med trygghetsboende och en skola årskurs 7-9. Planområdet är beläget i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan och är ca 5 ha stort.

Granskning
Granskning under tiden 3 juni 2019 - 19 juli 2019.
Under granskningstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se  

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast fredagen den 19 juli 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

 

Handlingar

Björnen 1 granskningshandling

Björnen 1 plankarta

Björnen 1 markteknisk undersökning/Geoteknik

Läkaren 6, lasarettet i Ljungby

Syftet med detaljplanen är att bygga ut lasarettet i Ljungby med ytterligare en byggnadskropp inom befintligt område. De nya lokalerna ska byggas för ambulans, akutmottagning, röntgen, operation och sterilcentral. Den nya byggnaden kan bli upp till 30 meter hög och kommer att innehålla 8 våningar med källarplanet inräknat.

Granskning
Granskning under tiden 6 maj - 28 maj 2019.
Under granskningstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 28 maj 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Läkaren 6 granskningshandling

Läkaren 6 plankarta

Läkaren 6 geoteknisk undersökning

 

 

 

 


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Vinkelhaken 13

Vinkelhaken 13 

Vinkelhaken 13 (korsningen Storgatan/Fogdegatan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av två stycken bostadsvolymer i olika höjder, vilka kan inrymma vård- och centrumverksamheter. Planområdet består i dagsläget av en tom rivningstomt där det tidigare har funnits kontor, planområdet är planlagt som kontorsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Planområdet är beläget i centrala Ljungby stad i korsningen Storgatan/Fogdegatan och är cirka 7 700 m2 stort.

 

Antagande
Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 28 maj 2019.
Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Handlingar

Vinkelhaken 13 antagandehandling

Vinkelhaken 13 plankarta

 

 

Kontakt

Kommentera