Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Välten 4 (område vid Kånnavägen)

Syftet med detaljplanen är att lägga samman all mark inom planområdet som är avsedd för industri till en fastighet för att möjliggöra för fastighetsägaren till Välten 4 och 5 att utveckla och expandera sin verksamhet. Området för natur och transformatorstation är med i planen för att släcka ut en del av en gammal detaljplan.

Området är i dagsläget planlagt som industri, järnvägsändamål och natur. För att kunna genomföra det som avses måste en ny detaljplan för området upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 18 oktober 2019 - 8 november 2019
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 8 november 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Välten 4 samrådshandling

Välten 4 plankarta

 

Bolmstad 2:45 med flera

Gång- cykel- och mopedväg (gcm-väg) ska byggas mellan Ljungby och Tannåker
samt vatten- och avloppsledningar ska byggas mellan Ljungby och Bollstad. Med anledning av detta behöver del av gällande detaljplaner dels upphävas och dels ändras för att inte strida mot vägplanen och bildandet av ledningsrätten.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Del av Bolmstad 2:45 kommer att tas i anspråk för gcm-väg och för vatten- och
avloppsledningar.

Samråd
Samråd under tiden 17 september 2019 - 8 oktober 2019
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 8 oktober 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Bolmstad 2:45 samrådshandling

Bolmstad 2:45 plankarta

Odensjö 3:24 med flera, Ljunghagen

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter utöver de tio tomter som redan finns inom området. Planområdet ligger i södra delen av Odensjö, väster om väg 546. Strandskyddet är i gällande plan upphävt inom området men prövas på nytt i denna detaljplan.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive LIS-planen
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Ljungby kommun. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 20 november - 12 december 2018
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 12 december 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Odensjö 3:24 samrådshandling

Odensjö 3:24 plankarta

 


Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Aggregatet 1 (område utmed Näsvägen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större exploatering på fastigheten Aggregatet 1 och behålla industriändamålet. 

Området ligger utmed Näsvägen i industriområdet väster om E4. Runt omkring området finns i dagsläget industriverksamheter i olika storlekar. I dagsläget är
planområdet bebyggt med en tredjedel som är maximalt enligt gällande detaljplan, men för att verksamheten ska kunna utvecklas behövs möjligheten till expansion utredas närmre.
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2006.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Granskning
Granskning under tiden 16 oktober 2019 - 31 oktober 2019.
Under granskningstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Gustaf Krantz Stahm telefon 0372-78 92 63 
e-post gustaf.krantzstahm@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 31 oktober 2019 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Aggregatet 1 granskningshandling

Aggregatet 1 plankarta


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Vinkelhaken 13

Vinkelhaken 13 

Vinkelhaken 13 (korsningen Storgatan/Fogdegatan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av två stycken bostadsvolymer i olika höjder, vilka kan inrymma vård- och centrumverksamheter. Planområdet består i dagsläget av en tom rivningstomt där det tidigare har funnits kontor, planområdet är planlagt som kontorsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Planområdet är beläget i centrala Ljungby stad i korsningen Storgatan/Fogdegatan och är cirka 7 700 m2 stort.

 

Antagande
Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 28 maj 2019.
Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Handlingar

Vinkelhaken 13 antagandehandling

Vinkelhaken 13 plankarta

 

 

Kontakt

Kommentera