titelbild

Kvarteret Sågverket

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur Kvarteret Sågverket i Ljungby stad ska utformas och användas i framtiden.

Området står idag obebyggt men där har tidigare funnits ett sågverk. Tanken är att omvandla området till bostadsändamål, samt med mindre verksamheter och service. Därmed ska en ny detaljplan tas fram. Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande höjder och av olika slag. Utöver bostäder ska det finnas en förskola inom planområdet. Inom området ska även olika platser skapas för människor att mötas på, som till exempel parker och lekplatser.
Under hösten 2019 har förslag från tre arkitektkontor varit tillgängliga för allmänheten på Ljungby bibliotek med information om Kvarteret Sågverket.

Det här gör vi

  • För att klarlägga områdets förutsättningar, så som markens bärighet och status efter att sågverket tagits bort, genomförs olika typer av markundersökningar.
  • Tar fram utredningar kring buller och fördröjning av dagvatten.
  • Utvärderar det idé- och skissuppdrag som har genomförts i samarbete med tre arkitektkontor under 2019.
  • Arbetar med att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen. I början av 2020 kan ett politiskt inriktningsbeslut gällande detaljplanen för området komma. I framtagandet av samrådshandlingarna används förslagen från arkitektkontoren som underlag och det politiska inriktningsbeslutet som vägledning.

Hur går vi vidare

Under hösten 2020 planerar vi för samråd och dialog med allmänheten om detaljplanen och räknar med att den därefter kan antas i slutet av 2021.

Kommentera