titelbild

Harabergsområdet

Vi utvecklar ett nytt område centralt i Ljungby med ny förskola inklusive nattis, 7-9 skola samt ett särskilt boende med trygghetslägenheter.

Harabergsområdet ligger i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan. Området är cirka 5 hektar stort.

Det här gör vi

 • Planerar en ny förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, inklusive en nattöppen verksamhet, så kallat nattis.
 • Planerar en ny 7-9 skola som ska kunna inrymma 375 elever. 
 • Planerar ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning.  

Status: Projektering pågår  

 • En ny detaljplan som möjliggör byggnation av ovanstående verksamhetslookaler har antagits.
 • Investeringsbeslut är taget av kommunfullmäktige.

 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


När är vi klara

 • Enligt planen beräknas byggnationen bli färdigställd under 2023. 

Kontakt

Kommentera