Byggnader som avses rivas i etapp 1
Byggnader som avses rivas i etapp 1
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juli 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juli 2020.
Förrådsbyggnad
Förrådsbyggnad
Flygfoto över kvarteret Aspebacken
Flygfoto över kvarteret Aspebacken

Aspebacken

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur kvarteret Aspebacken (gamla stålgjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden. Hittills har vissa delar av det gamla stålgjuteriet rivits för att möjliggöra fler markundersökningar och på sikt byggnation.

Aspebacken är ett omvandlingsområde – från ett gammalt industriområde till en mer blandad stadsbebyggelse.

Det här gör vi

 • Miljöteknisk undersökning
 • Byggnadsantikvarisk utredning
 • Rivning av vissa befintliga byggnader på området
 • Markundersökningar
 • Ny detaljplan
 • Byggnation 

Status: Första rivningen avslutad

 • Rivningen av de första byggnaderna (markerade byggnader till vänster på bilden ovan) avslutades den 14 augusti. Arbetet utfördes av Trellegräv AB och var en totalentreprenad med reglerbara mängder.
 • Totalt har ca 4125 kvadratmeter industribyggnad och kontor rivits.
 • Kvarstående byggnader omfattar ca 3400 kvadratmeter golvyta.
 • Markundersökning genom provgropar genomfördes den 17 och 18 augusti.
 • Det pågår nedmontering av installationer för gjuteriverksamhet i och på de kvarstående byggnaderna.
 • Schaktningsarbete kommer att ske utanför tidigare rivningsområde.
 • Rivning av den gamla modellverkstaden planeras utföras under 2021.
 • Utredning om återstående byggnaders vara eller inte vara.

Så går vi vidare

Under 2020 planerar vi för samråd och dialog med allmänheten om detaljplanen och att den därefter kan antas i början av 2021. 

Det har hänt

I mars 2017 beslutade kommunstyrelsen om en reviderad projektplan för området med en inriktning mot nya bostäder, skola samt kultur- och fritidsverksamheter som ska bidra till att Aspebacken blir en levande stadsdel hela dygnet.

Under Ljungbydagarna i augusti 2017 var det öppet hus i Godsmagasinet där politiker och tjänstemän var representerade. Där redovisade vi resultatet av tidigare utförd medborgardialog och var tillgängliga för allmänheten med information och dialog om Aspebacken. 

Kontakt

Kommentera