Byggnader som avses rivas i etapp 1
Byggnader som avses rivas i etapp 1
Flygfoto över kvarteret Aspebacken
Flygfoto över kvarteret Aspebacken
Förrådsbyggnad
Förrådsbyggnad
Tegelbyggnad från 1960-70-tal
Tegelbyggnad från 1960-70-tal

Aspebacken

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur kvarteret Aspebacken (gamla stålgjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden. Det som hittills är beslutat är att vissa delar ska rivas för att möjliggöra fler markundersökningar och på sikt byggnation.

Aspebacken är ett omvandlingsområde – från ett gammalt industriområde till en mer blandad stadsbebyggelse.

Det här gör vi

  • Miljöteknisk undersökning
  • Byggnadsantikvarisk utredning
  • Rivning av vissa befintliga byggnader på området
  • Markundersökningar
  • Ny detaljplan
  • Byggnation 

Status: rivning påbörjas under våren 2020

  • Rivningslovet är klart för de delar som enligt beslut ska rivas (se bild ovan). 
  • Trellegräv AB har genom upphandling utsetts till entreprenör och kommer att påbörja rivningsarbeten under våren 2020.
  • Därefter kommer ytterligare markundersökningar att utföras. 

Så går vi vidare

Under 2020 planerar vi för samråd och dialog med allmänheten om detaljplanen och att den därefter kan antas i början av 2021. 

Det har hänt

I mars 2017 beslutade kommunstyrelsen om en reviderad projektplan för området med en inriktning mot nya bostäder, skola samt kultur- och fritidsverksamheter som ska bidra till att Aspebacken blir en levande stadsdel hela dygnet.

Under Ljungbydagarna i augusti 2017 var det öppet hus i Godsmagasinet där politiker och tjänstemän var representerade. Där redovisade vi resultatet av tidigare utförd medborgardialog och var tillgängliga för allmänheten med information och dialog om Aspebacken. 

Kontakt

Kommentera