titelbild

Överföringsledning Ljungby-Bollstad, gång- och cykelväg Hovdinge-Tannåker

Ljungby kommun bygger nya ledningar för vatten- och avlopp mellan Ljungby och Bollstad. Syftet är att skydda människors hälsa och naturmiljöer samt att möjliggöra utveckling. Samtidigt byggs en gång- och cykelväg på sträckan Hovdinge-Tannåker i samarbete med Trafikverket. Arbetet utförs i två etapper.

Det här gör vi

 • Bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Ljungby och Bollstad.
 • Bygger en gång- och cykelväg på sträckan Hovdinge-Tannåker i samverkan med Trafikverket. Läs mer om den på Trafikverkets webbplats.

Status etapp 1 

Överföringsledning Ljungby-Mjälen 

 • Lantmäteriet arbetar med ledningsförrättning för att fastställa ledningsrätt för överföringsledningen. Det vill säga rätten att anlägga och underhålla ledningar på någon annans mark. I sitt arbete träffar de berörda  markägare. Arbetet är något försenat på grund av restriktioner för möten under pandemin. Placeringen av tre pumpstationer är klar och berörda fastighetsägare har informerats.
 • Ledningen kommer att förläggas under den nya GC-vägen på sträckan där ny GC-väg byggs. På sträckan Svarvaregatan–Hovdinge kommer den att läggas norr om och intill befintlig GC-väg fram till Hovdinge vägskäl.
 • Tidigare tänkt ledningsdragning från kurvan i Bolmstad över åkermark ned till Sjöhagen planeras om och kommer istället att läggas i skogen längs med vägen ned till Sjöhagen. Det är en följd av berörda markägares synpunkter. Arkeologiska utredningar måste göras för den nya dragningen. 

Gång- och cykelväg Hovdinge-Mjälen 

 • Etapp 1 befinner sig nu i det som kallas granskningsfasen. Det som granskas är förslaget till det som ska bli en vägplan.
 • Granskningshandlingen som visar hur GC-vägen är tänkt att bli ställdes ut 15/6–31/8 2020, och synpunkter kunde då lämnas.
 • Totalt 14 synpunkter inkom, varav de flesta från myndigheter.
 • De inkomna synpunkterna ska sammanställas i ett granskningsutlåtande.
 • Arbete med borrning och provgropar pågår längs med väg 555. Vi undersöker marken på fler ställen än tidigare.

Vad händer sen?

 • När den nya planen, som efter granskningsfasen kallas fastställelsehandling, är klar ska Länsstyrelsen godkänna den.
 • Om den godkänns lämnas den vidare till Trafikverkets juridik- och planavdelning i Borlänge.
 • Om Trafikverkets juridik- och planavdelning godkänner vägplanen så vinner den efter 3 veckor laga kraft och kan användas som en juridisk handling för att ta erforderlig mark i anspråk för att bygga GC-vägen.
 • Om den överklagas under dessa veckor är det regeringen som tar ställning till om den ska godkännas eller återvisas.

 Övrigt etapp 1 

 • Vid infarten till Hovdinge (mot Angelstad) planeras att vägen ska breddas med en vänsterfil för att öka trafiksäkerheten. Det har inkommit synpunkter från allmänheten och nu arbetar vi för en förbättring.

Status etapp 2 

Överföringsledning Mjälen-Bollstad samt gång- och cykelväg Mjälen-Tannåker.

 • Samråd i tidigt skede för etapp 2 av gc-vägen har skett under sommaren (29 juni-14 augusti 2020).
 • Inkomna synpunkter har sammanställs.
 • Projekteringsarbetet pågår och vissa markundersökningar och mätningsarbeten har gjorts.
 • Projektering och framtagande av vägplan fortlöper under vinter 2020/våren 2021. Vägplan är ett formellt dokument som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet. 
 • Informationsmöte och samråd gällande gc-vägen planeras till våren 2021 (kan komma att ändras på grund av pandemin).

Så påverkas du 

 • Projektet med överföringsledningen berör främst dig som har en fastighet inom eller i närheten av ett verksamhetsområde längs med ledningen. 
 • Fastigheter inom verksamhetsområden kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
 • Fastigheter utanför verksamhetsområden men i nära anslutning till överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas till det kommunala ledningsnätet om det är tekniskt möjligt. Varje sådan fastighet måste utredas separat angående möjlighet och kostnader.
 • Du som har en fastighet inom ett befintligt verksamhetsområde och som idag har kommunalt vatten- och avlopp är redan ansluten till ledningsnätet. Din fastighet påverkas inte av själva utbyggnaden. Den enda skillnaden blir att vattnet i kranen kommer från ett annat vattenverk och avloppsvattnet går till ett annat reningsverk. 

När är vi klara?

 • Etapp 1 (Ljungby/Hovdinge-Mjälen) beräknas bli klar under sista kvartalet 2022.
 • Etapp 2 (Mjälen-Tannåker/Bollstad) beräknas bli klar under sista kvartalet 2024.
Läs mer om bakgrunden gällande miljökrav och tillgång till dricksvatten

Skärpta miljökrav är att förvänta och sjön Bolmen är på väg att bli ett vattenskyddsområde. Överföringsledningen ger förutsättningar för bättre vattenkvalitet i Bolmen, som försörjer 75 % av Skånes befolkning med råvatten. Ledningen ersätter också ett stort antal enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar med en bättre reningsprocess.

De nuvarande kommunala renings- och vattenverken i Sjöhagen, Mjälen och Bollstad kommer också att anslutas till överföringsledningen. Avloppsvattnet kommer att gå till reningsverket i Ljungby som har kapacitet att ta emot tillskottsvolymen och uppfyller dagens miljökrav. Allteftersom kraven ökar i framtiden kommer anläggningen att anpassas och utvecklas.

Att trygga den lokala tillgången till dricksvatten av bra kvalitet inför framtiden är också en viktig del i beslutet att bygga en överföringsledning. Ljungby kommun har i flera omgångar utrett hur avlopps- och dricksvattenfrågan ska lösas och har varje gång kommit fram till att en överföringsledning är det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet.

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ökar möjligheten att nyttja befintliga fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling utmed Bolmens östra strand.

 

Kontakt

Kommentera