titelbild

Överföringsledning Ljungby-Bollstad, gång- och cykelväg Hovdinge-Tannåker

Ljungby kommun bygger nya ledningar för vatten- och avlopp mellan Ljungby och Bollstad. Syftet är att skydda människors hälsa och naturmiljöer samt att möjliggöra utveckling. Samtidigt byggs en gång- och cykelväg på sträckan Hovdinge-Tannåker i samarbete med Trafikverket. Arbetet utförs i två etapper.

Det här gör vi

 • Bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Ljungby och Bollstad.
 • Bygger en gång- och cykelväg (gc-väg) på sträckan Hovdinge-Tannåker i samverkan med Trafikverket. Se mer information under respektive etapp nedan. 
 • Ledningen kommer att förläggas under den nya gc-vägen. På sträckan Svarvaregatan–Hovdinge kommer den att läggas norr om och intill befintlig gc-väg fram till Hovdinge vägskäl.

Status etapp 1 

Överföringsledning Ljungby-Mjälen 

 • Lantmäteriet arbetar med ledningsförrättning för att fastställa ledningsrätt för överföringsledningen. Det vill säga rätten att anlägga och underhålla ledningar på någon annans mark. I sitt arbete träffar de berörda  markägare. Placeringen av tre pumpstationer är klar och berörda fastighetsägare har informerats.

Gång- och cykelväg Hovdinge-Mjälen 

 • Vägplanen har godkänts av Länsstyrelsen.
 • Vägplanen godkändes av Trafikverket i juni 2021 men överklagades. Nu ligger ärendet hos regeringen som tar ställning till om planen ska godkännas eller återvisas.
 • Vid infarten till Hovdinge (mot Angelstad) ska vägen breddas med en vänstersvängfil för att öka trafiksäkerheten. Det är en förbättring till följd av inkomna synpunkter från allmänheten.
 • Mer information finns på Trafikverkets webbplats; Väg 555, Hovdinge–Mjälen, gång- och cykelväg.

Status etapp 2 

Överföringsledning Mjälen-Bollstad samt gång- och cykelväg Mjälen-Tannåker.

Så påverkas du 

 • Projektet med överföringsledningen berör främst dig som har en fastighet inom eller i närheten av ett verksamhetsområde längs med ledningen. 
 • Fastigheter inom verksamhetsområden kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
 • Fastigheter utanför verksamhetsområden men i nära anslutning till överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas till det kommunala ledningsnätet om det är tekniskt möjligt. Varje sådan fastighet måste utredas separat angående möjlighet och kostnader.
 • Du som har en fastighet inom ett befintligt verksamhetsområde och som idag har kommunalt vatten- och avlopp är redan ansluten till ledningsnätet. 

När är vi klara?

 • Tidplanen för etapp 1 (Ljungby/Hovdinge-Mjälen) är för tillfället oviss eftersom vägplanen har överklagats. Från det att vägplan och ledningsrätt är fastställda kommer det ta cirka 1,5-2 år innan ledningen är färdig att tas i drift. Som det ser ut i nuläget beräknas etapp 1 bli klar under sista kvartalet 2024.
 • Etapp 2 (Mjälen-Tannåker/Bollstad) beräknas bli klar under sista kvartalet 2025.
Läs mer om bakgrunden gällande miljökrav och tillgång till dricksvatten

Skärpta miljökrav är att förvänta och sjön Bolmen är på väg att bli ett vattenskyddsområde. Överföringsledningen ger förutsättningar för bättre vattenkvalitet i Bolmen, som försörjer 75 % av Skånes befolkning med råvatten. Ledningen ersätter också ett stort antal enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar med en bättre reningsprocess.

De nuvarande kommunala renings- och vattenverken i Sjöhagen, Mjälen och Bollstad kommer också att anslutas till överföringsledningen. Avloppsvattnet kommer att gå till reningsverket i Ljungby som har kapacitet att ta emot tillskottsvolymen och uppfyller dagens miljökrav. Allteftersom kraven ökar i framtiden kommer anläggningen att anpassas och utvecklas.

Att trygga den lokala tillgången till dricksvatten av bra kvalitet inför framtiden är också en viktig del i beslutet att bygga en överföringsledning. Ljungby kommun har i flera omgångar utrett hur avlopps- och dricksvattenfrågan ska lösas och har varje gång kommit fram till att en överföringsledning är det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet.

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ökar möjligheten att nyttja befintliga fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling utmed Bolmens östra strand.

 

Kontakt

Kommentera