titelbild

Överföringsledning Ljungby-Bollstad, gång- och cykelväg Hovdinge-Tannåker

Ljungby kommun bygger nya ledningar för vatten- och avlopp mellan Ljungby och Bollstad. Syftet är att skydda människors hälsa och naturmiljöer samt att möjliggöra utveckling. Samtidigt byggs en gång- och cykelväg på sträckan Hovdinge-Tannåker i samarbete med Trafikverket. Arbetet utförs i två etapper.

Det här gör vi

 • Bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Ljungby och Bollstad.
 • Bygger en gång- och cykelväg på sträckan Hovdinge-Tannåker i samverkan med Trafikverket. Läs mer om den på Trafikverkets webbplats.

Status etapp 1 - Granskning av vägplan

Överföringsledning Ljungby-Mjälen samt gång- och cykelväg Hovdinge-Mjälen.

 • Nu pågår granskning av vägplan för gång- och cykelvägens etapp 1. Granskningshandlingarna visar hur gc-vägen är tänkt att bli. Handlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats och i kommunhusets foajé under granskningstiden 15 juni – 31 augusti. Synpunkter lämnas till Trafikverket. 

Pågående arbeten

 • Lantmäteriet arbetar med ledningsförrättning för att fastställa ledningsrätt för överförongsledningen. Det vill säga rätten att anlägga och underhålla ledningar på någon annans mark. I sitt arbete träffar de berörda  markägare.
 • Arbete med borrning och provgropar pågår längs med väg 555. Vi undersöker marken på fler ställen än tidigare.
 • På några ställen där det enbart ska läggas ner ledningar (utanför gc-vägens sträckning) kommer markundersökningar att utföras. En alternativ placering av ledningen ner till Sjöhagen undersöks.
 • Vid infarten till Hovdinge (mot Angelstad) planeras att vägen ska breddas med en vänsterfil för att öka trafiksäkerheten. Det har inkommit synpunkter från allmänheten och nu arbetar vi för en förbättring.

Status etapp 2 - Projektering och framtagande av vägplan pågår

Överföringsledning Mjälen-Bollstad samt gång- och cykelväg Mjälen-Tannåker.

 • Samråd i tidigt skede för etapp 2 har skett under sommaren (29 juni-14 augusti 2020).
 • Inkomna synpunkter har sammanställs.
 • Projekteringsarbetet är påbörjat och vissa markundersökningar och mätningsarbeten har gjorts.
 • Projektering och framtagande av vägplan fortlöper under höst/vinter 2020. Vägplan är ett formellt dokument som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet. 
 • Informationsmöte och samråd planeras till våren 2021.

Så påverkas du 

 • Projektet berör främst dig som har en fastighet inom eller i närheten av ett verksamhetsområde längs med överföringsledningen. 
 • Fastigheter inom verksamhetsområden kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
 • Fastigheter utanför verksamhetsområden men i nära anslutning till överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas till det kommunala ledningsnätet om det är tekniskt möjligt. Varje sådan fastighet måste utredas separat angående möjlighet och kostnader.
 • Du som har en fastighet inom ett befintligt verksamhetsområde och som idag har kommunalt vatten- och avlopp är redan ansluten till ledningsnätet. Din fastighet påverkas inte av själva utbyggnaden. Den enda skillnaden blir att vattnet i kranen kommer från ett annat vattenverk och avloppsvattnet går till ett annat reningsverk. 

När är vi klara?

 • Etapp 1 (Ljungby/Hovdinge-Mjälen) beräknas bli klar under sista kvartalet 2022.
 • Etapp 2 (Mjälen-Tannåker/Bollstad) beräknas bli klar under sista kvartalet 2024.
Läs mer om bakgrunden gällande miljökrav och tillgång till dricksvatten

Skärpta miljökrav är att förvänta och sjön Bolmen är på väg att bli ett vattenskyddsområde. Överföringsledningen ger förutsättningar för bättre vattenkvalitet i Bolmen, som försörjer 75 % av Skånes befolkning med råvatten. Ledningen ersätter också ett stort antal enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar med en bättre reningsprocess.

De nuvarande kommunala renings- och vattenverken i Sjöhagen, Mjälen och Bollstad kommer också att anslutas till överföringsledningen. Avloppsvattnet kommer att gå till reningsverket i Ljungby som har kapacitet att ta emot tillskottsvolymen och uppfyller dagens miljökrav. Allteftersom kraven ökar i framtiden kommer anläggningen att anpassas och utvecklas.

Att trygga den lokala tillgången till dricksvatten av bra kvalitet inför framtiden är också en viktig del i beslutet att bygga en överföringsledning. Ljungby kommun har i flera omgångar utrett hur avlopps- och dricksvattenfrågan ska lösas och har varje gång kommit fram till att en överföringsledning är det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet.

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ökar möjligheten att nyttja befintliga fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling utmed Bolmens östra strand.

 

Kontakt

Kommentera