titelbild

Hamneda valvbro

Ny bro och passage görs för att bättre kunna hantera höga vattenflöden i Lagan.

Stora mängder nederbörd har lett till mycket höga vattenflöden i Lagan som riskerat att samhällsviktiga infrastrukturer tar skada.

För att avlasta områdena uppströms beslutades det att utföra en grävning av ett dike som skulle ge möjlighet till ett större flöde förbi stenvalvsbron i Hamneda. Grävningen i Hamneda visade sig vara tillräcklig för att minska vattennivåerna. Beslut har tagits att permanenta denna sidofåra för även i framtiden bättre kunna hantera förväntade höga flöden i ån Lagan.

Det här gör vi:

  • Ny sidofåra i form av ett svackdike (torrt stor del av året).
  • Ny bro/passage över nya sidofåran för att möjliggöra för gående att passera men även för åtkomst till valvbron vid behov av rensning från medflytande material (grenar, träd) som fastnar i den befintliga valvbron.

Status:

  • Länsstyrelsen har fattat beslut om att anläggningen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
  • Förberedande arbete pågår med att upprätta ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Målet är att ansökan till mark- och miljödomstolen ska vara klar att sändas in under november 2022.

Så påverkas du:

  • Fram till dess tillstånd är beviljat i samtliga instanser har vi inte möjlighet eller tillstånd att göra några åtgärder som påverkar vattnet. Detta innebär dessvärre att promenadstråket inte kan utnyttjas.

När är vi klara:

Osäkert när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen men arbete på plats kan tidigast starta sent 2023.

Kontakt

Kommentera