Bergagatan är nu avstängd från Storgatan till Södra Torggatan.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten för cyklister och fotgängare är begränsad.

Ombyggnad Bergagatan

En omfattande ombyggnad av Bergagatan pågår. Syftet är att gatan ska bli tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.

Ombyggnaden gäller hela Bergagatans sträckning, från Storgatan till Drottninggatan. Det här är en del i centrumförnyelsen. 

Det här gör vi

 • Vi bygger om delar av ledningsnätet för vatten, avlopp och fjärrvärme.
 • Vi bygger ny gång- och cykelväg på ena sidan och enbart gångbana på andra sidan.
 • Vi byter överbyggnaden på gatan samt lägger ny asfaltsbeläggning.
 • Vi bygger om befintlig belysning med nya armaturer.
 • Vi lägger nya kabelrör för framtida fiber- och elarbeten. 

Status: Arbetet pågår

 • Arbetet påbörjades på sträckan Storgatan - Norra Torggatan den 1 juni 2020. 
 • Från och med fredag 3 juli 2020 kommer sträckan Storgatan - Södra Torggatan vara avstängd, se kartan ovan. 

Så påverkas du

Det här arbetet kommer att påverka många under relativt lång tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det. Välj andra vägar, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.  

 • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
 • Butiker och andra verksamheter kommer att vara tillgängliga men ibland får du ta en annan väg.
 • Antalet parkeringar begränsas och du kan behöva gå lite längre än vanligt.

När är vi klara

 • Arbetet beräknas vara färdigt under sommaren/hösten 2021.
Illustration Bergagatan
Observera att illustrationen är en skiss, ändringar kan ske under projektets gång.

Kommentera