Illustration av Regnbågens förskola
Illustration av Regnbågens förskola. Observera att ändringar kan komma att ske.
I september gjöts plattan till den nya förskolan.
I september gjöts plattan till den nya förskolan.

Regnbågens förskola

Vi bygger en ny förskola med plats för cirka 120 barn på 8 avdelningar. Den ligger på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.

Det här gör vi

 • Bygger en ny förskola
 • Detaljplanändring för att möjliggöra byggnationen
 • Projekterar och genomför upphandling om vilken entreprenör som ska utföra byggnationen
 • River befintlig förskolebyggnad
 • Anlägger nya grön- och lekytor
 • Anlägger ny parkeringsplats

Status: Genomförande

 • Lagans Byggnads AB har efter upphandling utsetts till totalentreprenör. 
 • Arbetet på plats påbörjas under våren 2020.
 • Bottenplattan gjöts i slutet av september 2020.
 • Montering av bjälklag på plan 1 och plan 2 pågår.
 • Efter montage av bjälklag sker fortsättning med montage av stålstommen och takbjälklaget på plan 2.

Figur av investeringsprocessens steg - genomförande 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

 

Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara under hösten 2021. 

Skiss: Sweco. Observera att förändringar kan komma att ske under projektets gång.

Kontakt

Kommentera