Fasadskiss av Regnbågens förskola
Illustration: CREACON HKAB. Fasadskiss nordost, observera att ändringar kan komma att ske.

Regnbågens förskola

En nybyggnation av förskola med plats för cirka 120 barn på 8 avdelningar planeras. Den nya för­skolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.

Det här gör vi

 • Bygger en ny förskola
 • Detaljplanändring för att möjliggöra byggnationen
 • Projekterar och genomför upphandling om vilken entreprenör som ska utföra byggnationen
 • River befintlig förskolebyggnad
 • Anlägger nya grön- och lekytor
 • Anlägger ny parkeringsplats

Status: Projektering pågår  

 • Arbete med upphandling av totalentreprenör pågår och förväntas vara färdigt i mars 2020.

 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

 

Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara under hösten 2021. 

Skiss: Sweco. Observera att förändringar kan komma att ske under projektets gång.

Kontakt

Kommentera