titelbild

Klöverängens förskola

Den nya Klöverängens förskola står klar. Den gamla Klövervägens förskola har rivits och en ny parkering och ett grönområde ska anläggas på den tomten.

Det här gör vi

 • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal.
 • Projekterar - tar fram underlag och ritningar. 
 • Genomför ett antal upphandlingar, allt från totalentreprenad till konstnärlig utsmyckning.
 • Anlägger nya grön- och lekytor. 
 • River den gamla förskolebyggnaden.
 • Gör en ny utökad parkering.

Totalentreprenör för byggnationen: Byggteknik i Ljungby AB.

Status: Projektavslut

 • Byggprojektet är färdigt.
 • Den gamla förskolebyggnaden har rivits.
 • En ny parkering och ett grönområde ska anläggas på den tomten.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Arbetsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • En tillfällig parkering kommer att användas medan rivning och arbete med den nya parkeringen pågår.

När är vi klara

 • Byggnationen färdigställdes enligt plan sommaren 2020, verksamheten flyttade in i mitten av augusti.
 • Rivningen av den gamla förskolebyggnaden skedde i januari-februari 2021.
 • Den nya parkeringen planeras bli färdig med asfalt, belysning och linjer i april 2021.

Kontakt

Kommentera