Skiss av Hjortsbergskolan 7-9. Entrétorg och fasad mot väst.
Entrétorg, fasad mot väst. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.
Skiss av Hjortsbergskolan 7-9.
Vy från söder. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.
Skiss av Hjortsbergskolan 7-9.
Vy från norr. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.
Skiss av Hjortsbergskolan 7-9.
Södra och norra entrén. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.

Hjortsbergskolan 7-9

Vi ska bygga en ny 7-9 skola med plats för 375 elever. Den kommer att ligga intill den nybyggda Hjortsbergskolan F-6.

De två skolorna kommer att ligga i olika byggnader men intill varandra. På så sätt kan verksamheten samutnyttja vissa resurser som idrottshall och personal. Infarten till den nya 7-9 skolan blir från befintlig F-6 skolas parkering, precis i början av Hjortstigen. Den gamla skolbyggnaden ska rivas innan byggnation påbörjas eftersom den nya skolan till viss del kommer att ligga där den gamla står idag. 

Det här gör vi

 • Bygger en ny 7-9 skola med tillagningskök och restaurang.
 • River gammal skolbyggnad.
 • Anlägger ny utemiljö.

Status: Projektering pågår  

 • Färdigställer skisser och ritningar.
 • Tar fram handlingar inför upphandling, såsom tekniska beskrivningar.
 • Upphandling beräknas kunna ske hösten/vintern 2021. 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

Så påverkas du

 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen. 

När är vi klara

Byggnationen beräknas färdigställas så inflyttning kan ske till höstterminen år 2024.

Kontakt

Kommentera