För dig som vill ansöka om god man eller förvaltare

Den som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller med att kontakta kommunen och andra myndigheter kan få en god man eller förvaltare.

I första hand ska framtidsfullmakter eller anhörigbehörighet användas i de fall någon (huvudmannen) inte själv kan tillvarata sin rätt, läs mer om detta här. 

För att få en god man ska du ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att du behöver hjälp inom ett eller flera av områdena:

  • Bevaka rätt
    vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till,
  • Förvalta egendom
    vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.
  • Sörja för person 
    gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

Förvaltarskap istället för god man

För förvaltarskap krävs, förutom det som krävs vid ett godmanskap, att du inte själv klarar att ta hand om dig eller din egendom. Förvaltare kan tillsättas i de fall du inte själv tycker att du behöver ha god man.

Vad innebär det för mig att få en förvaltare?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och du inte själv kan ta hand om dig själv och din egendom. Det betyder att du kan få förvaltare i de fall du inte själv vill, eftersom du inte har lämnat samtycke.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

 

När kan man få en tillfällig god man?

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn.

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig.

Överförmyndarenheten fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till oss du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Hur ansöker jag om att ett godmanskap/förvaltarskap ska upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen eller Överförmyndarenheten kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

Om du själv eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till tingsrätten.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Kan ett förvaltarskap upphöra?

Du som har förvaltare kan själv skriva till Växjö tingsrätt och begära att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett nytt läkarintyg som beskriver varför förvaltarskap inte längre behövs tillsammans med annat som du tycker visar att du inte längre har behov av förvaltare.

Du kanske vill ha en god man i stället eller någon annan som hjälper dig med de saker som förvaltaren tidigare hjälpt dig med. Du kan skriva hur du vill ha det till tingsrätten och då prövar rätten om det är lämpligt.

Tingsrätten kan då begära att överförmyndarenheten eller andra yttrar sig för att kunna göra en fullständig utredning av ditt hjälpbehov.

Adressen till Växjö tingsrätt:

Växjö tingsrätt

Box 81

351 03 Växjö

Kommentera