Kostnader för vård och omsorg

Ljungby kommun tar ut avgift för hemtjänst, omvårdnad, boendestöd, ledsagning, trygghetslarm, hemsjukvård, matdistribution samt kommunal hälso- och sjukvård (arbetsterapeut, sjukgymnast, hjälpmedel och sjuksköterska).

Hur stor avgiften är beror på din inkomst och på hur mycket hjälp du får.

Maxtaxa gäller

I Ljungby kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgifterna för vård och omsorg. Det beloppet är 2 170 kronor per månad. Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan utan tillkommer.

Avgiften beräknas likadant oavsett om du bor i ordinärt boende, särskilt boende eller har en korttidsplats. Beslut om avgift fattas för varje enskild person.

Så här räknas avgiften ut:

För att ta beslut om avgiften för dina hjälpinsatser räknar vi först ut vilket så kallat avgiftsutrymme du har. Avgiften blir aldrig högre än avgiftsutrymmet, upp till maxtaxan.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är det som blir kvar när dina inkomster har minskats med förbehållsbeloppet, som består av boendekostnad, beräknade levnadsomkostnader (minimibelopp) samt eventuellt ett individuellt belopp. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet. Blir avgiftsutrymmet ett minusbelopp tas ingen avgift ut.

Dina inkomster

I samband med att du blir beviljad trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende eller annan insats får du en blankett där uppgifter om inkomster och utgifter ska fyllas i. Uppgifterna behöver vi för att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme och debitera rätt avgift. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

Om uppgifterna du lämnat förändras under året ska du meddela avgiftshandläggarna. Uppgifterna kan också lämnas via e-tjänst. Vill du hellre använda blankett så hittar du den längre ner på sidan. 

Därefter kommer vi att en gång om året fråga efter dina inkomster och boendekostnader för att kunna anpassa dina avgifter efter dessa.

När vi räknar ut avgiftsutrymmet lägger vi ihop samtliga inkomster. Till inkomst räknas aktuell inkomst av tjänst, pension, livränta, kapitalinkomst och bostadsbidrag. Om du inte har sökt bostadsbidrag rekommenderar vi dig att göra det.

Makars inkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera parten. Sammanboendes inkomster räknas var för sig.

Förbehållsbelopp

I förbehållsbelopp ingår minimibelopp, boendekostnad och eventuellt individuellt belopp.

Minimibelopp

Minimibelopp är ett belopp som ska täcka övriga levnadsomkostnader.

Minimibeloppet för dig som är över 65 år är:

  • 5 653 kr för ensamstående.
  • 4 707 kr vardera för makar och sambor.

Minimibeloppet för dig som är under 65 år är:

  • 6 218 kr för ensamstående och
  • 5 272 kr per person för makar och sambor.

Individuellt belopp

I vissa fall kan ett individuellt belopp beviljas. Det kan ske om du har fördyrade levnadsomkostnader såsom god man, måltidsabonnemang och matdistribution.

Uträkningsexempel

Så här kan ett exempel på en avgiftsuträkning se ut för någon som bor ensam och är över 65 år:
Inkomst: 14 000 kr
Förbehållsbelopp:
Hyra: 6 000 kr
Minimibelopp: 5 653 kr

Kvar är 2 347 kronor och det utgör aktuellt avgiftsutrymme. Från denna summa räknas avgiften ut utifrån kostnaden per insats som du kan se i listan här, upp till maxtaxa.

Visar avgiftsutrymmet ett minusbelopp tar vi inte ut någon avgift.

Avgiftsbeslut

När uträkningen är klar får du ett avgiftsbeslut. Det skickas hem till dig. Meddela alltid förändringar av inkomster och boendekostnader. Debitering görs i efterskott och förfallodagen är den sista i varje månad. Avgiftsbeslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol. 

Preliminär beräkning av avgift

Har nedan finns prislistan för olika hjälpinsatser. 

Du kan göra en preliminär beräkning av din inkomstgrundande avgift och din preliminära månadskostnad via vår e-tjänst. Den uträkning som vi grundar beslutet på är något mer omfattande.

Lämna in uppgifter

Du lämnar in uppgifter för beräkning av avgift inom vård och omsorg via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Hemtjänst och särskilt boende.

Vad kostar det?

Avgifter inom högkostnadsskydd
Inom högkostnadsskydd  
Omsorgsavgift
särskilt boende, bostad med särskild service socialpsykiatrin
2 170 kr/mån
Kommunal hälso- och sjukvård: insatser av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) 372 kr/mån
Kommunal hälso- och sjukvård: förskrivning av hjälpmedel inklusive ett uppföljningsbesök (om du har insats från kommunal hälso- och sjukvård ingår hjälpmedel i den månadskostnaden). Om du behöver hjälp att få ditt hjälpmedel hämtat när du inte längre ska ha det tas också denna engångsavgift ut. 372 kr
Trygghetslarm en person 343 kr/mån
Trygghetslarm två personer i samma hushåll 515 kr/mån
Vård och omsorgsavgift korttidsboende 71 kr/dygn
Hemtjänst, boendestöd, ledsagning 372 kr/timme

Den totala avgiften för avgifter inom högkostnadsskyddet kan aldrig bli högre än 2 170 kr/mån

Avgifter för övrigt
Övrigt  
Måltidsabonnemang särskilt boende, äldreomsorg 3 861 kr/mån
Måltider korttidsplats, äldreomsorg 127 kr/dygn
Matdistribution, middag med dessert 80 kr/portion
Matdistribution, middag utan dessert 70 kr/portion
Fotvård 463 kr/tillfälle
Du kan överklaga beslut om avgift

Beslutet om avgift kan du överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in en skrivelse till oss (den myndighet som fattade beslutet om avgift) inom 3 veckor från det att du fick del av beslutet. Om överklagan har kommit in i rätt tid till oss så skickar vi handlingarna vidare till förvaltningsrätten. 

Postadress: 

Ljungby kommun
Socialförvaltningen
Södra Torggatan 1
341 83 Ljungby

Telefontid måndag-torsdag kl. 10-11

Kontakt

Kommentera