Vision och mål

Vår vision är: "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035".

"I Ljungby kommun" betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av.

Med orden "formar vi framtiden" vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker.

Ordet "tillsammans" betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser.

Fokus i arbetet mot visionen

I arbetet mot visionen har Ljungby kommun tagit fram en omvärldsanalys. Den bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. I omvärldsanalysen pekas tio centrala punkter ut och av dessa har politikerna beslutat om tre så kallade fokusområden:

  • Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
  • Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
  • Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Här kan du lyssna på en föredragning om omvärldsanalysen

Omvärldsanalys, rapport

Struktur och kultur

Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: Struktur och kultur.

Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på är tillväxt, kunskap och livskvalitet.

Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill.

För att lyckas nå våra mål och uppnå visionen krävs samstämmighet mellan struktur och kultur.

Strategiska områden

Under mandatperioden 2019-2022 ska vi fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet.

TillväxtKunskapLivskvalitet
Näringsliv och entreprenörskap Lärande Hälsa och omsorg
Sysselsättning Kompetensutveckling Attraktiva miljöer
Infrastruktur Förnyelse Hållbarhet

Övergripande mål

I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i juni beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område.

Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl förvaltningsmålen sammantaget uppfylls.

Nämndsmål

Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet nämndsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Dessa mål ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet.

Handlingsplan och aktiviteter

Med utgångspunkt från förvaltningsmålen tar respektive chef, tillsammans med sina anställda, fram handlingsplaner med aktiviteter. Handlingsplanen ska innehålla de aktiviteter som arbetslaget ska genomföra under året för att nå målen. Aktiviteterna ska bestå av konkreta åtgärder och insatser.

Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen ska utformas så att medarbetaren får möjlighet till den utveckling och kunskap som krävs för att verksamhetens mål ska uppnås.

Kommentera