titelbild

Tekniska nämnden

Ansvar

 • Exploateringsverksamhet, som innebär att skaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostäder, affärs- och industriändamål. Mätningsteknisk- och kartverksamhet samt geografisk information.
 • Skötsel av kommunens skogsinnehav, kommunala naturreservat och naturområden.
 • Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, båtbryggor, trafikreglerings- och gatubelysningsanläggningar och parkeringsplatser.
 • Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens parker, planteringar, lekplatser, skyddsområden och andra allmänna platser med därtill hörande byggnader.
 • Trafiksäkerhet och trafikfrågor.
 • Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens renhållningsanläggningar, avfallshantering och kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
 • Drift, underhåll, förvaltning och ny-, om- och tillbyggnad, lokalvård och vaktmästeri av kommunensfastigheter.
 • Uthyrning och inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter.
 • Måltidsverksamhet för kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.
 • Räddningsverksamhet, tillsyn, rådgivning och information om brand och andra olyckor.
 • Sotning.
 • Energi-, klimat- och VA-rådgivning.

Sammanträdesdagar 2020

10 januari
4 februari
3 mars
31 mars
27 april
15 juni
8 september
6 oktober
3 november
30 november

 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

 

Kontakt

Kommentera