Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för att politiska beslut verkställs och följs upp.

Kommunfullmäktige har delegerat åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden, till exempel personalpolitik och energiplanering. Kommunstyrelsen leder och samordnar även planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Utskott

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder alla ärenden och även fattar beslut inom vissa ansvarsområden: arbetsutskottet och personalutskottet.

Sammanträdesdagar 2019

15 januari
12 februari
18 februari (extra)
12 mars
16 april
14 maj
4 juni
13 augusti
10 september
15 oktober
12 november
3 december

Ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret

Kontakt

Kommentera