Kommunrevisionen

Revision är ett demokratiskt kontrollinstrument för att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet.

Revisionen ska säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna är rättvisande och att nämndernas internkontroll är tillräcklig.

Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar att kommunens verksamhet drivs enligt kommunfullmäktiges beslut. Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområden.

Ledamöter för mandatperioden 2019-2022:

Anette Bjers Gustavsson (S), ordförande
Christer Yngvesson (M), vice ordförande
Rolf Andersson (L)
Arne Johansson (C)
Ingemar Karlsson (S)
Lena Bergman (V) 
Kaj Kanstrup (SD)

Kommentera