Minska risken för inbrott i din bostad med några enkla åtgärder. Här kommer några tips från Stöldskyddsföreningen.

Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådets uppgift är att sprida kunskap om och inspirera till ett förebyggande förhållningsätt inom områdena brott, trygghet och folkhälsa.

Rådets ledamöter är från polisen, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, Centrumföreningen och Företagarna i Ljungby. Dessutom finns en företrädare för varje förvaltning med på rådets möten.

Sammanträden 2020

Under 2020 träffas rådet följande datum: 27 februari, 28 maj, 10 september och 12 november.

Vi arbetar bland annat med:

  • att stödja grannsamverkan i kommunen.
  • att skapa trygga utemiljöer, till exempel genom trygghetsvandringar.
  • att minska tobaksbruket bland unga genom Tobaksfri Duo.
  • att minska klotter och skadegörelse
  • att förebygga våldsbejakande extremism

Brott och trygghet

BRÅL kartlägger fortlöpande brotts- och trygghetsfrågor. Detta sker genom löpande information från Polisen om brottsutveckling och trender.

Medborgarlöfte år 2020

Varje år genomför Polisen och kommunen en trygghetsundersökning. Enkäten skickas till 900 personer i åldern 16-85 år i Ljungby kommun. För att kunna se om det skiljer i hur man upplever tryggheten beroende på var man bor är uppdelad i tre olika områden: centrum, ytterområden och landsbygd.

Genom undersökningen får vi veta hur kommunens invånare ser på sånt som nedskräpning och skadegörelse men också hur de upplever till exempel problem med berusade personer utomhus, buskörning och risk att drabbas av inbrott. Det som kan göra att man känner sig otrygg i samhället.

Trygghetsmätningen för 2019 visar att Ljungby kommun är en trygg kommun att bo och leva i. Utsattheten för brott är låg och de allra flesta känner sig också trygga. Undersökningen visar att det, liksom förra året, finns en oro för att utsättas för inbrott i bostaden, framförallt bland de som bor på landsbygden. Det finns också en otrygghet kopplad till störande trafik och höga hastigheter.

Kommunen och Polisen har förnyat Medborgarlöftet för 2019 och 2020. Fokus ligger på ungdomar. Tillsammans kommer aktörerna att arbeta för minskad brottslighet bland unga särskilt vad gäller droger och vapen. Kommun och polis kommer att fortsätta arbeta med tryggheten i kommunen bl.a. genom att fortsätta arbetet med dialogmöten kring trygghet, grannsamverkan och trygghetsvandringar. 

Kommentera