Nationella minoriteter

Samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Samer är ursprungsfolk i Sverige och alla de nationella minoriteterna har historiskt långvariga band till Sverige. En nationell minoritet har även ett eller flera särdrag som skiljer dem från majoritetsbefolkningen. Särdragen kan vara religiösa, språkliga, traditionella eller kulturella. Varje människa avgör själv om han eller hon tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Sveriges minoritetspolitik syftar till att:

  • ge skydd till de nationella minoriteterna
  • stärka deras möjligheter till inflytande
  • ge stöd till de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Minoriteters rättigheter

Om du tillhör en nationell minoritetsgrupp har du rätt att få information och vara delaktig i beslut som berör den minoritetsgrupp som du är en del av. Du har också rätt att bevara och utveckla ditt språk.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter, både på svenska och på de olika minoritetsspråken;
Din rätt att använda nationella minoritetsspråk.

 

 

Kommentera