Barn- och utbildningsförvaltningen

Systematiskt kvalitetsarbete - ett arbete för likvärdighet och att alla når målen.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Kvalitetsarbetet innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter i Ljungby kommuns utgår från nationella styrdokument, kommunens vision och barn- och utbildningsnämndens övergripande mål samt förvaltningsmål.

Kvalitetsarbetet omfattar verksamheterna inom:

 • förskola
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • vuxenskola och svenska för invandrare
 • LSS (Lagen om stöd och service)

Uppföljning från och med 2014

Kvalitetsarbetet är från och med 2014 upplagt som ett årshjul, där olika områden följs upp under åren. För 2015 finns fyra redovisningstillfällen:

 • Januari: Samverkan vid övergångar mellan verksamheter eller utbildningsval/arbete/samhällsliv (gymnasium och vuxenutbildning)
 • April: Normer, värden, arbetsmiljö
 • Juli: Kunskaper, betyg och bedömning eller barns inflytande (förskolan)
 • Oktober: Elevernas ansvar och inflytande eller utveckling och lärande (förskolan)

Uppföljningar görs först på varje kommunal skola och fritidshem, korttidsboende inom LSS samt öppen förskola. Uppföljningen görs där av varje förskolechef/rektor under följande rubriker:

 • Insatser/vad gör vi?
 • Resultat
 • Analys
 • Åtgärder/handlingsplan

Därefter sammanställs alla enheters uppföljningar till en gemensam rapport.

Rapporter

Här hittar du rapporter från de senaste åren.

2018 

Kvalitetsarbete 2018 del 1: Samverkan och övergångar samt utbildningsval, arbete och samhällsliv

2017

Kvalitetsarbete 2017 del 4: Elevernas ansvar och inflytande samt utveckling och lärande

Kvalitetsarbete 2017 del 3: Kunskaper, bedömning och betyg samt barns inflytande

Kvalitetsarbete 2017 del 2: Normer, värden, arbetsmiljö

Kvalitetsarbete 2017 del 1: Samverkan, övergångar, utbildningsval, arbete, samhällsliv

2016

Kvalitetsarbete 2016 del 3: Kunskaper, bedömning och betyg samt barns inflytande

Kvalitetsarbete 2016 del 2: Normer, värden, arbetsmiljö

Kvalitetsarbete 2016 del 1

2015

Kvalitetsarbete 2015 del 1 Samverkan, övergångar, utbildningsval, arbete, samhällsliv

Kvalitetsarbete 2015 del 2 Normer, värden, arbetsmiljö

Kvalitetsarbete 2015 del 3 Kunskaper, betyg, bedömning, barns inflytande (förskola)

Kvalitetsarbete 2015 del 4 - Elevernas ansvar, delaktighet och inflytande samt utveckling och lärande (förskola)

Kontakt

Kommentera