Barn- och utbildningsförvaltningen

Systematiskt kvalitetsarbete - ett arbete för likvärdighet och att alla når målen.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Kvalitetsarbetet innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter i Ljungby kommuns utgår från nationella styrdokument, kommunens vision och barn- och utbildningsnämndens övergripande mål samt förvaltningsmål.

Kvalitetsarbetet omfattar verksamheterna inom:

 • förskola
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • vuxenskola och svenska för invandrare
 • LSS (Lagen om stöd och service)

Uppföljning under hela året

Kvalitetsarbetet är upplagt som ett årshjul, där olika områden följs upp under åren. För 2015 finns fyra redovisningstillfällen:

 • Del 1: Samverkan vid övergångar mellan verksamheter eller utbildningsval/arbete/samhällsliv (gymnasium och vuxenutbildning)
 • Del 2: Normer, värden, arbetsmiljö
 • Del 3: Kunskaper, betyg och bedömning eller barns inflytande (förskolan)

Uppföljningar görs först på varje kommunal skola och fritidshem, korttidsboende inom LSS samt öppen förskola. Uppföljningen görs där av varje rektor under följande rubriker:

 • Insatser/vad gör vi?
 • Resultat
 • Analys
 • Åtgärder/handlingsplan

Därefter sammanställs alla enheters uppföljningar till en gemensam rapport.

Skolenhet

Varje år samlar SCB in uppgifter från skolor på uppdrag av Skolverket. Som ett resultat av den nya skollagen (2010:800) samlas uppgifter in per skolenhet istället för per skola från och med läsåret 2012/13.

Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Det ska vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör.

Vissa skolor har valt att organisera sig i flera skolenheter och har då gett skolenheterna namn som exempelvis Centralskolan 1 och Centralskolan 2.

Statistiken presenteras alltid för en skolenhet. Inom gymnasieskolan kan ibland samma program återfinnas på flera skolenheter på det som i dagligt tal kallas för en skola. Programmet kan då ha olika resultat vilket till exempel kan bero på att skolenheterna ansvarar för olika inriktningar på programmet.

Rapporter

Här hittar du rapporter från de senaste åren.

2019

Kvalitetsarbete 2019 del 3:  Barns inflytande (förskolan) och kunskaper,  betyg och bedömning (övriga)

Kvalitetsarbete 2019 del 2: Normer, värden och arbetsmiljö

Kvalitetsarbete 2019 del 1: Utbildningsval, arbete och samhällsliv (gymnasiet) samt samverkan och övergångar (övriga)

2018 

Kvalitetsarbete 2018 del 3: Barns inflytande (förskolan) och kunskaper,  betyg och bedömning (övriga)

Kvalitetsarbete 2018 del 2: Normer, värden och arbetsmiljö

Kvalitetsarbete 2018 del 1: Samverkan och övergångar samt utbildningsval, arbete och samhällsliv

2017

Kvalitetsarbete 2017 del 4: Elevernas ansvar och inflytande samt utveckling och lärande

Kvalitetsarbete 2017 del 3: Kunskaper, bedömning och betyg samt barns inflytande

Kvalitetsarbete 2017 del 2: Normer, värden, arbetsmiljö

Kvalitetsarbete 2017 del 1: Samverkan, övergångar, utbildningsval, arbete, samhällsliv

 

Kontakt

Kommentera