Fattade beslut med anledning av coronavirus, covid-19

Ljungby kommun har beslutat att följa rekommendationer från nationella myndigheter. Ljungby kommun samverkar med övriga aktörer i länet och länsgemensam inriktning för arbetet finns. Här listar vi de beslut som är fattade med anledning av covid-19.

Beslut den 1 april

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 april om att möjlighet ges att genomföra laborationer, prov, praktiska moment och viss stödundervisning med mera på Sunnerbogymnasiet och vuxenutbildningen från och med vecka 16 2020. 

Beslut den 20 mars 

 • Information till fackliga representanter kommer att genomföras regelbundet genom CESAM, central samverkan. Första kallelsen har gått ut.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat ett antal beslut för att gynna näringslivet.
 • Tekniska förvaltningen beslutade att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar.

Beslut den 17 mars

Ljungby kommun beslutar att kommunens gymnasieundervisning, vuxenutbildning, samt SFI från och med onsdagen den 18 mars genomförs på distans. Beslutet grundar sig i nationella myndigheters rekommendationer.

Beslut den 16 mars

 • Kostnader som hänförs till situationen med coronaviruset förs på särskiltprojektnummer så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen. Beslut av krisledningsnämnd.
 • Att begränsa 15-timmars barnomsorg genom vädjan till vårdnadshavare.
 • Att stänga öppna förskolorna på familjecentralerna i Lagan och Ljungby för att minska risken för smittspridning och möjliggöra omfördelning av personal.
 • Att stänga de öppna restaurangerna på kommunens särskilda boenden.
 • Att pausa uthyrningen av räddningstjänstens lokaler till och med den 16 april.
 • Att pausa den interna brandskyddsutbildningen till och med den 16 april. 

Beslut den 12 mars 

 • För att begränsa risken för smittspridning så ska du som personal om du har symptom på förkylning eller symptom på influensa vara hemma från jobbet. Det här gäller all personal.
 • All personal ska i den mån det går undvika att delta i större sammankomster som tex externa kurser, möten och konferenser. Istället för fysiska möten rekommenderas att använda Skype.
 • Extern uthyrning av samlingslokaler på särskilda boenden stoppas från och med måndag den 16 mars och tills vidare. Respektive sektionschef ansvarar för att avbokning sker.
 • Alla kommunala arrangemang kopplade till målgruppen äldre ställs in från och med 16 mars och en månad framåt.
 • Socialförvaltningens stab informerar privata utförare av tex vård och omsorg att genomföra personalplanering för personalbortfall.
 • Beslut om stängning av verksamhet, eller beslut av likvärdig karaktär, fattas av förvaltningschef men först efter samråd med kommundirektör eller den centrala krisledningsgruppen. Detta avser sådana beslut som i vanliga fall skulle fattats inom förvaltningschefens delegation från nämnden

Så här jobbar Ljungby kommun

 • Kommunen samverkar med övriga aktörer i länet (såsom till exempel Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och överiga kommuner) och följer utvecklingen genom en stab.
 • Centrala krisledningsgruppen är aktiverad och träffas regelbundet. Det är denna grupp som tar övergripande beslut. Centrala krisledningen består av förvaltningschefer, HR-chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, säkerhetssamordnare och kommunikationschef.
 • Med start fredag den 13 mars finns en stab igång. Staben arbetar med analyser och planering för förändrade lägen. Staben förbereder även beslut som ska fattas av den centrala krisledningen eller av kommunens krisledningsnämnd.
 • Varje förvaltning planerar för ett eventuellt värre läge, genom så kallade kontinuitetsplaneringar.
 • Beslut fattas av nämnder, krisledningsnämnd, krisledningsgrupp eller av kommundirektör.

Kommentera