titelbild

Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2019

Resultatet för kommunkoncernen slutade på +133 mkr, vilket var en väsentlig förbättring mot föregående år då resultatet låg på +31 mkr. Resultatet består framför allt av kommunens resultat som blev +97 mkr för 2019, att jämföra med resultatet 2018 som var -2 mkr. Anledningen till den kraftiga resultatförbättringen för kommunen är i första hand en ändrad redovisningsprincip för kapitalförvaltningen som numera värderas efter marknadsvärdet. Detta har påverkat resultatet positivt med 82 mkr. Om den förändrade redovisningsprincipen hade gällt redan 2018 hade de finansiella intäkterna varit 5,7 mkr högre och resultatet hade då varit +3,4 mkr.

2018 var första året som Ljungby kommun inte klarade balanskravet. Balanskravsresultatet slutade på -3 mkr, vilket till stor del berodde på underskott mot budget för nämnderna. Även den första prognosen för 2019 visade på stora underskott för nämnderna (-59 mkr) och stor risk för att vi inte skulle klara balanskravet. Det har därefter gjorts omfattande åtgärder för att förbättra nämndernas resultat, framför allt från socialnämnden. Förvaltningscheferna tog ett gemensamt beslut om att införa restriktioner för hela kommunen för bland annat övertid, utbildning och konsulter. Prognoserna för året blev successivt bättre och nämndernas budgetavvikelse kunde begränsas till -28 mkr. Detta innebar att balanskravsresultatet till slut blev positivt med 14 mkr och det negativa resultatet från 2018 har därmed hämtats hem.

Även om balanskravsresultatet har uppnåtts så innebär det inte att det ekonomiska resultatet är tillfredsställande. Det har sedan flera år tillbaka varit stora budgetunderskott för nämnderna som till viss del har uppvägts genom goda resultat inom kapitalförvaltningen eller andra finansiella poster. De åtgärder som har gjorts inom nämnderna under 2019 kommer förhoppningsvis leda till en bättre följsamhet till budgeten under 2020 när det blir en helårseffekt av de beslutade åtgärderna.

Nämndernas budgetavvikelser

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten fyra gånger. Underskotten var betydligt större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 11 mkr. De tre senaste åren var år med stora negativa budgetavvikelser, totalt 28 mkr för 2019. Precis som under 2017 och 2018 låg de största underskotten inom socialnämnden och tekniska nämnden medan övriga nämnder visade överskott eller mindre underskott.

En övergång till komponentavskrivning har gjorts för samtliga fastigheter. Detta har resulterat i en förlängd avskrivningstid generellt sett och avskrivningskostnaden för fastigheterna har sjunkit gentemot budget med 8 mkr. Effekten ligger bokförd på de hyrande förvaltningarna.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

6,6

7,3

Teknisk nämnd

-13,2

-10,1

Miljö- och byggnämnd

1,5

12,0

Kultur- och fritidsnämnd

3,7

5,0

Barn- och utbildningsnämnd

-1,7

-0,3

Socialnämnd

-25,4

-4,0

Övriga nämnder

0,1

1,9

Totalt

-28,3

-1,8

Årets resultat

Resultatet för 2019 slutade på +97 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +32 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

 • Överskott för kommunledningsförvaltningen 7 mkr
 • Underskott tekniska nämnden 13 mkr
 • Underskott socialnämnden 25 mkr
 • Överskott kultur- och fritidsnämnden 4 mkr
 • Underskott pensioner 3 mkr
 • Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 6 mkr bättre än budgeterat.
 • Överskott mot budget för finansiella intäkter med 91 mkr, varav 82 mkr avser ökat marknadsvärde kapitalförvaltning.
 • Överskott mot budget för finansiella kostnader 4 mkr

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppnått.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Målet är uppnått.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Målet har inte uppnåtts.
 4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent. Målet har uppnåtts.

 

Mål 2018Bokslut 2018
Resultatets andel av skatt och statsbidrag

2,0 %

6,0 %

Resultat i förhållande till eget kapital

1,8 %

6,5 %

Finansiering av investering

100 %

84 %

Soliditet

33 %

39 %

Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år ska detta underskott hämtas hem inom tre år. Ljungby kommun har klarat balanskravet samtliga år utom 2018 då det blev ett negativt resultat med 3 396 tkr. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen. Balanskravsresultatet för 2019 slutade på +14 990 tkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav och underskottet från 2018 har återställts.

Balanskravsresultatet avviker från resultatet i resultaträkningen framför allt genom att orealiserade vinster och förluster i värdepapper ska räknas bort i balanskravsresultatet.

 (tkr) 

20192018
Årets resultat enligt resultaträkningen

97 389

-2279

Samtliga realisationsvinster

-1399

-1117

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

14088

-3396

Kontakt

Kommentera