Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2021

Resultatet för kommunkoncernen slutade på 202 mkr, vilket är förbättring från 2020 då resultatet låg på +117 mkr. Resultatet består framför allt av kommunens resultat som blev +186 mkr för 2021, vilket är en ytterligare förbättring från 2020 då resultatet var +99 mkr. En anledning till det starka resultatet är att skattein­täkterna ökade betydligt mer än förväntat. När budgeten beslutades för 2021 var konjunkturen betydligt sämre på grund av coronapandemin. Därefter har arbetslösheten gått ner och skatteintäkterna har därför ökat, vilket har gett ett överskott mot budget på hela 61 mkr. Det blev även än en gång överskott för finansiella intäkter genom både realiserade och orealiserade vinster för kommunens aktiefonder. En tredje förklaring är att samtliga nämnder gick med överskott. Tekniska nämnden gick med ett större överskott genom reavinster vid försäljning av mark och miljö- och byggnämnden hade också ett större överskott genom ökade intäkter för bygglov och planavgifter.

Nämndernas budgetavvikelser

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten tre gånger. Underskotten var större än överskotten, vilket gör att det är ett genom­snittligt underskott på 7 mkr. Under 2017-2019 var det stora negativa budgetavvikelser. Nämndernas resultat har därefter vänt kraftigt till det bättre först 2020 och i än högre grad 2021. För första gången sedan 1992 går samtliga nämnder med överskott och samtliga nämnder redovisade resultat som var bättre än prognosen som gjordes efter september! En förklaring till den förbättrade budgetföljsamheten är att förvaltningscheferna tillsammans tar fram budgetför­slag som överlämnas till politiken. Därigenom blir den beslutade budgeten mer realistisk och har en hög grad av acceptans ute i verksamheten.

Nämndernas resultat har påverkats av coronapandemin. Kostnader har funnits bland annat för skyddsmate­rial men samtidigt har man fått statsbidrag under året som egentligen avser 2020. Flera nämnder, exempelvis barn- och utbildningsnämnden, kostverksamheten inom tekniska nämnden och idrottsanläggningar inom kultur- och fritidsnämnden har drabbats av minskade intäkter på grund av pandemin. Under stora delar av året har vi kompenserats för merkostnader för sjukskrivningar, totalt ett statsbidrag på 7 mkr.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

+4,3

4,5

Teknisk nämnd

+17,0

17,7

Miljö- och byggnämnd

+6,4

57,9

Kultur- och fritidsnämnd

+1,0

1,3

Barn- och utbildningsnämnd

+1,3

0,2

Socialnämnd

+6,1

0,9

Övriga nämnder

+0,5

5,6

Totalt

+36,6

2,1%

Årets resultat

Årets resultat

Resultatet för 2021 slutade på +186 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +7 mkr, alltså en budgetavvikelse på +179 mkr. De större avvikelserna mot budget kan samman­fattas i följande punkter:

 • Överskott tekniska nämnden 17 mkr
 • Överskott socialnämnden 6 mkr
 • Överskott miljö- och byggnämnden 6 mkr
 • Överskott löneökningar 7 mkr
 • Överskott skatteintäkter 61 mkr
 • Överskott mot budget för finansiella intäkter med 76 mkr, vilket helt och hållet avser kapitalförvaltning.
 • Överskott för pensionskostnader 5 mkr

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras.
 4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.

 

 

Mål 2021

Bokslut 2021

Resultatets andel av skatt och statsbidrag

2,0%

6,7%

Resultat i förhållande till eget kapital

3,9%

11,0%

Finansiering av investering

100%

152%

Soliditet

33%

44%

Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I balanskravsresultatet görs justeringar för realisationsvinster och vissa realisationsförluster samt orealiserade vinster för kapitalförvaltningen. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år ska detta underskott hämtas hem inom tre år. Ljungby kommun har klarat balanskravet samtliga år utom 2018 då det blev ett negativt resultat som sedan återställdes genom överskott 2019. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen. Balanskravsresultatet för 2021 slutade på +120 mkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav med god marginal. Balanskravsresultatet är lägre än kom­munens redovisade resultat. Anledningen är att vi har räknat bort realisationsvinster vid exempelvis markförsäljning och orealiserade vinster inom kapitalförvaltningen, totalt 65 mkr.

 

 

Balanskravsutredning

2021

2020

2019

 

Årets resultat enligt resultaträkningen

185 771

98 531

97 389

-

Samtliga realisationsvinster

-13 771

-4 048

-1 399

+

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

+

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

+37 679

0

-/+

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-51 538

-24 121

-81 902

+/-

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

=

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

120 462

108 041

14 088

-

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

+

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

=

Balanskravsresultat

120 462

108 041

14 088

Kontakt

Kommentera