titelbild

Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2018

Kommunen redovisade ett underskott på 2 mkr för 2018. Senast kommunen redovisade underskott var 1997. Balanskravsresultatet blev -3 mkr vilket innebär att kommunen måste ta fram en handlingsplan och redovisa ett överskott på motsvarande belopp inom tre år.

Resultatet har påverkats negativt av stora budgetavvikelser för nämnderna. Totalt sett visade nämnderna underskott på 19 mkr. Budgetunderskott finns framför allt hos socialnämnden och tekniska nämnden. Socialnämndens underskott på 17 mkr härrör sig till stor del till minskade statliga bidrag inom personlig assistans och till underskott inom hemsjukvården. Tekniska nämndens underskott ligger inom fastighetsavdelningen och renhållningen. Tidigare år har kommunen visat överskott tack vare reavinster inom kapitalförvaltningen eller genom återbetalning av AFA-pengar. För 2018 gav finansnettot ett överskott på 18 mkr men trots detta gick kommunen med ett underskott totalt sett.

Av de fyra finansiella målen uppnåddes endast målet om soliditet. För att nå målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag hade resultatet behövt vara 33 mkr bättre. De ekonomiska förutsättningarna för framtiden är kärva med risk för vikande skatteunderlagsökning, ökat antal barn och äldre, stora investeringsbehov som även påverkar driftkostnaderna negativt och problem för nämnderna att hålla sina befintliga budgetar. Det finns därför stora behov av effektiviseringar och besparingar för att få en ekonomi i balans för framtiden. 

Investeringarna låg totalt på 207 mkr vilket är en dubbelt så hög nivå mot vad vi har råd med men hänsyn taget till målet om att investeringarna ska självfinansieras. Trots den höga investeringsnivån gjordes ingen upplåning under året vilket beror på att vi hade en hög likviditet redan i utgångsläget för 2018 och det har gjorts uttag från kapitalförvaltningen som har förstärkt likviditeten.

Nämndernas budgetavvikelser

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten hälften av gångerna. Underskotten var betydligt större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 8 mkr.

2018 var ett år med stora negativa budgetavvikelser, totalt 19 mkr. Precis som under 2017 låg de största underskotten inom socialnämnden och tekniska nämnden medan övriga nämnder visade överskott eller mindre underskott.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

5,6

6,4

Teknisk nämnd

-9,4

-7,5

Miljö- och byggnämnd

1,9

16,3

Kultur- och fritidsnämnd

1,3

1,8

Barn- och utbildningsnämnd

0,0

0,0

Socialnämnd

-16,9

-2,7

Övriga nämnder

-1,4

-19,0

Totalt

-18,9

-1,2

Årets resultat

Resultatet för 2018 slutade på -2 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +23 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

 • Överskott för kommunledningsförvaltningen 6 mkr
 • Underskott tekniska nämnden 9 mkr
 • Underskott socialnämnden 17 mkr
 • Underskott pensioner 13 mkr
 • Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 4 mkr sämre än budgeterat.
 • Överskott finansiella intäkter, framför allt kapitalförvaltning 9 mkr.
 • Överskott mot budget för finansiella kostnader 4 mkr

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
  Målet är ej uppnått.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital.
  Målet är ej uppnått.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras.
  Målet har inte uppnåtts varken för 2018 eller för mandatperioden.
 4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 31 procent. Målet har uppnåtts.

 

Mål 2018Bokslut 2018
Resultatets andel av skatt och statsbidrag

2,0 %

0,0%

Resultat i förhållande till eget kapital

2,0%

0,0%

Finansiering av investering

100 %

48%

Soliditet

31%

37%

Kontakt

Kommentera