titelbild

Landsbygdsutveckling

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Landsbygden är viktig för Ljungby kommuns utveckling och attraktionskraft. Stad och landsbygd hänger ihop och närheten dem emellan stärker livskvaliteten för boende och intresset från besökare. Stad och land är beroende av varandra och genom bra samverkan kan både staden och landsbygden utvecklas.

Landsbygden är också viktig för hållbar utveckling och de globala målen. Många av de naturresurser som behövs för ett hållbart samhälle produceras på landsbygden, såsom mat och energi. Landsbygden bidrar dessutom till ekosystem och biologisk mångfald, som är ett specifikt globalt mål (mål 15).

Nu växer både Ljungby stad och landsbygd. Visionen är att Ljungby kommun har 35 000 invånare år 2035. Detta är för att kunna bibehålla den service och de funktioner som finns idag, för att näringslivet ska vara starkt och kunna växa, och för att kommunen ska vara en attraktiv plats för föreningar, boende och besökare. Tillsammans formar vi framtiden!

Lokala utvecklingsgrupper

Lokala utvecklingsgrupper är oftast föreningar såsom sockenråd, byföreningar eller samhällsföreningar. En lokal utvecklingsgrupps syfte är att främja utvecklingen av egna orten och bygden, ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter, och att stimulera intresse och engagemang för den egna bygden eller orten.

Följande lokala utvecklingsgrupper finns i Ljungby kommun och är registrerade på kommunens föreningsregister. I föreningsregistret hittar du även kontaktinformation till dem och andra föreningar i Ljungby kommun. 

 • Agunnaryds sockenråd
 • Angelstad sockenråd
 • Bolmsö sockenråd
 • Gässhults byförening
 • Hörda byförening
 • Lagans samhällsförening
 • Lingonbygden i samverkan
 • Lidhult lyfter
 • Målaskogs bygdeförening
 • Odensjö sockenråd
 • Ryssby sockenråd
 • Skeens byalag
 • Sunnerå-Ugglansryd byalag
 • Södra Ljunga sockenråd
 • Torpa sockenråd
 • Tutaryds byalag
 • Vittaryds sockenråd
 • Vrå sockenråd

Som lokal utvecklingsgrupp kan man ansöka om ett lokalt utvecklingsbidrag hos Ljungby kommun. Stödet går till lokala utvecklingsgrupper som arbetar för bygdens eller ortens utveckling och dess attraktivitet. 

Serviceutveckling

Dagligvarubutiker på landsbygden

Många handlare har länge kämpat för att bibehålla lokal service och de spelar en viktig roll för landsbygdens attraktivitet. Tillgänglighet till drivmedel, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket på rimligt avstånd är viktiga för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Tillgång till kommersiell service är också grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas. Idag finns det sex dagligvarubutiker på landsbygden i Ljungby kommun, i Lidhult, Tannåker, Lagan, Ryssby, Södra Ljunga och Agunnaryd.

Hemsändningsbidrag

Ett hemsändningsbidrag betalas till handlare som bedriver hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. Syftet med det hemsändningsbidraget är att garantera en lägsta nivå vad gäller service till konsumenter på landsbygden som inte själva har möjlighet att ta sig till en livsmedelsbutik. Hemsändningsbidraget finansieras av kommunen och regionen.  

Serviceorter

Ljungby kommun tar just nu fram en ny översiktsplan, där ett antal serviceorter på landsbygden ska pekas ut. Syftet är att serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sitt omland med kommunal och kommersiell service.

I serviceorterna ska det satsas långsiktigt, t.ex. på service, nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, gång- och cykelvägar och övrig infrastruktur samt koppling till kollektivtrafik. På så sätt kan man som boende eller företagare räkna med att kommunen har ett långsiktigt engagemang i orten, vilket kan göra att både boende och företagare vågar satsa på att etablera sig och stanna.

Under perioden 19 januari–5 april 2021, ställdes översiktsplan 2035 ut för granskning för att inhämta synpunkter och förslag. Tack till alla er som har bidragit! Översiktsplan 2035 antas till hösten 2021.

Kontakt

Kommentera