titelbild

Vilda djur och skyddsjakt

Miljö- och byggförvaltningen får många klagomål från människor som blir störda av vilda djur och fåglar. Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren.

Med hjälp av förebyggande åtgärder kan du hindra och försvåra för vilda djur att etablera sig. Åtgärder som kan leda till att ungar blir lämnade utan föräldrar ska undvikas eftersom det kan skapa ytterligare problem.

Vilt i trädgårdar

Vilt som tar sig in i villaträdgårdar och orsakar besvär eller skada, är i första hand fastighetsägarens ansvar.

Du som bor i hyreshus

Tala med husvärden.

Du som bor i villa

Se till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försvåra för större vilt att ta sig in i trädgården. Rensa upp i vildvuxna hörn, använd bara slutna komposter, plocka bort frukt från träden samt fallfrukt dagligen och underhåll staket och grindar. Du kan lämna frukten på Bredemad.

Hindra vilda fåglar och djur

Exempel på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Minimera tillgången till föda genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader.
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan säsongen börjar.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  • Ha god ordning på papperskorgar och sopkärl så att de är stängda för att förhindra fåglar och andra djur att komma åt innehållet.
  • Sätt upp nät över skorstenar, under altaner och andra vanliga boplatser i god tid innan säsongen börjat.

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan gå till attack mot människor.

Skyddsjakt

Avskjutning av fåglar kan genomföras i sällsynta fall om det anses absolut nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Kommunen har ett antal skyddsjägare som vi kan anlita vid behov. Dessa har ett så kallat skottlossningstillstånd från polismyndigheten, vilket krävs inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område ska fastighetsägare eller jakträttsinnehavare kontaktas.

Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt eftersom de flesta djur har ungar då.

När ska skyddsjakt bedrivas?

Skyddsjakt är ett av många sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa, säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse (Jaktförordningen §23 punkt 1:a). Avskjutning sker endast i de fall där det anses absolut nödvändigt.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggnade metod. Därför är det viktigt att arbeta med förebyggande lösningar.

Kontakt

Kommentera