titelbild

Pollineringsprojekt

Åtgärder för att gynna vilda pollinatörer och ekosystemtjänster inom urbana miljöer.

Samverkan

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar inom Ljungby kommun som utgörs av miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Syfte

På lokal nivå vill vi motverka den utarmning av arter och individer som pågår världen över och som påvisats i olika uppmärksammade studier. Projektets ena syfte är att anlägga områden som gynnar insekter i staden. Genom detta projekt vill vi även uppmärksamma allmänheten på den utarmning som sker och samtidigt ge dem uppslag till hur man runt sina bostäder, kan bidra till att ge insekter bättre förutsättningar. Platserna där åtgärder genomförs kommer att få informationsskyltar uppsatta och tanken är att också ta fram informationsbroschyrer (i form av ett vykort) där det står information om vilda pollinerare samt tips på växter som gynnar dem för balkongen eller i trädgården.

Bakgrund

Olika forskningsstudier visar att vilda pollinerande insekter, som exempelvis bin, fjärilar och flugor, har minskat drastiskt under de senaste åren. Honungsbin och vilda bin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden och för vår matproduktion (ekosystemtjänster). Den ökade frukt- och frösättning som följer av exempelvis binas pollineringsarbete förbättrar villkoren för både fåglar, däggdjur och andra insekter.

I Ljungby kommun pågår byggprojekt och framtagande av nya detaljplaner, vilket innebär en ökande grad av markexploatering som kan bidra till en förtätning av till exempelvis Ljungby stad. Vi anser att parallellt med samhällsutveckling är det också viktigt att värna om de "gröna, sammanhängande stråken" mellan stad och landsbygd. Med grund i detta har vi valt att fokusera på att öka den biologiska mångfalden i våra tätorter, med start i Ljungby stad, och få med "ett tänk" på ekosystemtjänster och därmed kunna arbeta för att långsiktigt bevara olika ekologiska funktioner i den urbana miljön.

Åtgärder

Projektet innebär åtgärder på kommunens egen mark och planteringar under 2020 som ska gynna vilda pollinatörer. Vi vill exempelvis öka andelen växter som dels ger; (1) nektar, innehållande kolhydrater, och (2) pollen, innehållande protein, samt att det ska finnas föda under hela säsongen. Platser där åtgärder har genomförts:

  • Lilla Torg: Plantering av växter som gynnar humlor, fjärilar och bin.
  • Järnvägsparken: Uppsättning av insektshotell för olika pollinerande insekter. Anläggning av yta med ängsväxter i syfte att gynna vilda arter av pollinerande insekter.
  • Brunnsparken: Uppsättning av insektshotell för olika pollinerande insekter.
  • Kronoskogens naturreservat: Blottläggning av en sandyta i söderläge genom grävning/schaktning av matjordslager. Detta kan bli en perfekt livsmiljö/boplats för värmeälskande insekter som sandjägare, rovsteklar och vildbin.

Växter som lockar bin, humlor, fjärilar med flera

Växter som blommar tidig vår eller på andra tidpunkter när det inte finns så många andra blommande växter är betydelsefulla även om de inte är de mest pollen- eller nektarrika. Tidigt på våren kan man hitta vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, sippor, sälg, hassel och lönn attraktiva för nyvaknade bin och humlor.
I maj finns i regel gott om mat då maskrosor och fruktträd blommar. De växter som ska planteras inom vårt pollineringsprojekt, har valts utifrån olika perioder för blomning och sträcker sig i huvudsak från maj till september.

Rädda bina

På naturskyddsföreningens webbplats kan man hitta tips på vad man kan göra för att hjälpa bin:

 

Kommentera