Klagomål och synpunkter

Vid klagomål på förhållanden i bostaden är det ofta fastighetsägarens sak att avhjälpa problemet. Du ska alltid först kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för störningen för att försöka få en lösning på problemet. Om du inte får hjälp därifrån kan du göra en anmälan hos miljö- och byggförvaltningen. Även en bostadsrättsförening kan vara fastighetsägare. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och medlemmar är dock något annorlunda än hur det ska fungera i ett hyreshus.

Miljö- och byggförvaltningen undersöker om bristerna bryter mot lagen och för i första hand en dialog med alla berörda för att försöka lösa problemet. Miljö- och byggförvaltningen kan också göra inspektioner och bestämma att fastighetsägaren ska vidta undersökningar och åtgärder (ett så kallat föreläggande). 

Den störning du upplever ska utgöra en hälso- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen. För hälsoskyddsfrågor, som är den vanligaste typen av problem, är utgångspunkten miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa: en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.

Problem i tvättstugan, trapphus, klagomål på sliten boendemiljö, krav på ekonomisk kompensation för störningar eller störande grannar är inget som du kan anmäla till miljö- och byggförvaltningen.

Kommentera