Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att vi som lever här och nu också ska möjliggöra ett gott liv för framtida generationer. Vår utveckling idag ska inte hindra en positiv utveckling i morgon.

Begreppet syftar till en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Alla tre delar är lika viktiga och helheten är det centrala. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de Globala målen, även kallad Agenda 2030. 

Kommunfullmäktige har antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn anger färdriktningen för kommunens arbete för en ekologisk, ekonomiskt och socialt uthållig samhällsutveckling.

Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan för hållbar utveckling i Ljungby kommun. Planen ger en överblick över de ekonomiska-, folkhälso- och miljömål som är viktigast för kommunen och där vi vill förbättra oss.

Det finns en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och bolag som arbetar med hållbarhetsfrågorna.

Policy och verksamhetsplan för hållbar utveckling hittar du på webbsidan Styrdokument.

Kommentera