Gödselhantering

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet "ingen övergödning".

Om du har två eller färre djurenheter omfattas du inte av några generella krav på lagringskapacitet av gödsel eller lagringsutrymmets utformning. Ljungby kommun som ligger utanför så kallat nitratkänsligt område så gäller detta även om du har upp till tio djurenheter. För dig som inte omfattas av generella krav gäller ändå att lagringen av gödsel inte får leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada. I praktiken behöver du därför ändå välja något lämpligt sätt att förvara gödseln, till exempel på en gödselplatta, i container eller annat utrymme. Miljö- och byggnämnden kan med hänvisning till miljöbalken ställa mer specifika krav på ditt lagringsutrymme för gödsel.

När stallgödsel lagras ska sådana lagringsutrymmen vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Det finns också bestämmelser om minsta lagringskapacitet.

För övriga verksamheter som hanterar gödsel kan miljö- och byggnämnden ställa krav utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Kontakt

Kommentera