titelbild

Modersmål

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Det är kommunen som har ansvaret för modersmålsundervisning.

Undervisningen är ofta lagd efter skoldagens slut och cirka 40-60 minuter varje vecka.

Målet med modersmålsundervisning är att barnen lättare ska kunna arbeta med sitt skolarbete och samtidigt utveckla sin tvåspråkighet.

De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Språk med modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i detta språk om:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning.
  • Minst fem elever önskar denna undervisning. 

Andra regler för de nationella minioritetsspråken

För en elev med något av de nationella minoritetsspråken som modersmål finns en utökad rätt till undervisning.Du kan få modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk även om du inte kan eller använder språket dagligen hemma. Det finns heller inget krav på att fler elever måste önska undervisning i språket.

Minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Ansökan om modersmålsundervisning

Du som förälder kan vända dig till skolan eller till chefen för elevhälsa och mångfald på kommunen för att fråga om modersmålsundervisning. Det är du som bestämmer om du vill ansöka, undervisningen är kostnadsfri.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Modersmål.

Studiehandledning på modersmålet

Du som nyss kommit till Sverige och har svårt att följa grundskolans undervisning på svenska kan få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Detta kallas studiehandledning på modersmålet. Du, dina föräldrar och skolan pratar om vilken hjälp du behöver. Du kan få hjälp en termin i taget eller tillfällig hjälp under sex veckor. Det är skolans rektor som beslutar om detta särskilda stöd.

Studiehandledning på modersmålet ordnas oftast i samband med modersmålsundervisningen. Studiehandledningen finns på skolorna i Ljungby tätort.

Regler kring studiehandledning på modersmål finns i skolförordningens kapitel 5, särskilda stödinsatser.

Kontakt

Kommentera