Språkförskola

På avdelningen Gläntan på Byagårdens förskola i Ljungby finns en språkförskola.

Gläntans språkförskoleavdelning erbjuder:

 • Heldagsomsorg om behov finns.
 • Liten grupp.
 • Stor personaltäthet – mycket vuxenkontakt.
 • Förskoleverksamhet i lugn miljö och i tempo anpassat efter respektive barns behov.
 • Grupptillhörighet med andra barn i liknande situation och med liknande förutsättningar.
 • Språkträning/språkstimulans individuellt och i grupp.
 • Nära föräldrasamarbete.
 • Integrering i ordinarie förskoleverksamhet.

För vem?

Språkförskolan är till för barn med gravt försenad/avvikande tal-och språkutveckling eller med diagnosen primär språkstörning (DLD).

 • Språkstörningen ska inte vara orsakad av andra funktionshinder som till exempel hörselskada, psykisk utvecklingsstörning, rörelsehinder eller ingå som en del i annan övergripande diagnos, exempelvis autism.
 • Barnet ska vara utredd av logoped och bedömas vara i behov av kontinuerlig logopedbehandling. 
 • Det är önskvärt att barnet också har provat logopedbehandling över tid, där behandlande logoped bedömt att barnet är i behov av omfattande insatser. 
 • Barnets eventuella tilläggssvårigheter får inte påverka barnets förmåga att tillgodogöra sig det pedagogiska innehållet i enlighet med verksamhetens mål. 
 • Barnet ska inte vara i behov av ytterligare resurser utöver den befintliga personalgruppen och den specialpedagogiska inriktningen. 

Ansökan

Ansökan sker genom remiss av logoped med samtycke av vårdnadshavare på särskilt utformad blankett. Prioriteringar kan göras i särskilda fall. 

Syfte

Den övergripande målsättningen är att med tidigt insatta specialresurser främja barnets tal- och språkutveckling. 

 • Att uppmuntra barnets vilja att kommunicera och uttrycka sig. 
 • Att utveckla och öka barnets språkliga kompetens. 
 • Att ge barnet tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig och använda språket. 
 • Att bygga upp en positiv självkänsla och stärka barnets självförtroende.
 • Att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrar kring barnets förutsättningar att utvecklas.

Vi som jobbar här

Språkförskolan drivs av Ljungby kommun i samarbete med Region Kronoberg och är integrerad i ordinarie förskoleverksamhet. Här arbetar legitimerade förskollärare och logoped i team. Arbetslaget får kontinuerlig handledning av specialpedagog. 

Språkutvecklande arbetssätt

Pedagogiken på hela förskoleavdelningen genomsyras av ett riktat språkutvecklande förhållningssätt. Språket övas och stimuleras dagligen i aktiviteter, fria som styrda. Specialpedagogik och  språkträning ingår som naturliga delar i verksamheten. Barnet får även mer riktad språkträning, både  individuellt och i grupp, av logoped.

TAKK (tecken som stöd extra stöd för att stimulera talet) ingår som ett språk till att kommunicera och göra sig förstådd samt för att förenkla förståelsen av det talade språket. Bildstöd används alltid för att förtydliga och förstärka innebörden i kommunikationen. En hög personaltäthet möjliggör frekvent  vuxenkontakt och att barnet får personligt stöd och hjälp.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi strävar efter att bygga upp ett nära samarbete med barnets vårdnadshavare. Vi har kontakt med  årdnadshavare vid hämtning och lämning, via kommunikationsportal Unikum samt via sms. Vårdnadshavare
erbjuds utvecklingssamtal varje termin och samtal vid behov om så önskas. På utvecklingssamtalet för vi gemensamt och förtroligt samtal om barnets särskilda behov och en gemensam planering/målsättning  görs kring barnet. Beslut tas angående fortsatt placering på språkförskolan terminsvis. Vid vissa samtal upprättas handlingsplaner som sedan kontinuerligt följs upp. 

Öppettider

Språkförskolan har öppet kl. 8.30-12.30 måndag till torsdag. Vi håller stängt två dagar per termin för  planering och följer skolans läsårstider. Det innebär att om det är skollov är språkförskolan stängd. Har  föräldrarna behov av förskoleplats utöver språkförskolans tider erbjuds detta också på samma avdelning på Byagårdens förskola.

Kontakt

Kommentera