titelbild

Vittaryds förskola

Den lilla enheten med de stora möjligheterna

Förskolan består av två avdelningar: Fjärilen för barn i åldrarna 1-2,5 år och Nyckelpigan för barn i åldrarna 2,5-5 år. Läroplanen för förskolan och skollagen är vår grund i det vardagliga arbetet.

Vi på Vittaryds förskola ser alla barn som rika och kompetenta utifrån sin egna förmågor. Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där alla barn och vuxna ska ha möjlighet att vara sitt bästa jag. I vår förskoleverksamhet ska vi medverka till att alla våra barn blir väl rustade för framtiden.

Vårt motto är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Upptäcka och uppleva

Vi har naturen inpå knuten där vi kan upptäcka och uppleva det som naturen bjuder på. Vi har vår fina plats i skogen, " Änglamark", som vi regelbundet besöker. Skolan finns nära och vi kan utnyttja skolans gymnastiksal och vi får god bra hemlagad mat från deras kök. Vår tillgång till gymnastiksalen gör att vi på ett målmedvetet sätt kan utmana barnen motoriskt med hjälp av andra redskap som en gymnastiksal erbjuder.

Roligt, tryggt och lärorikt

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi utgår från barnens utveckling och förmågor och verksamheten ska genomsyras av en glädjefull vardag.

Vi anser att leken är viktig på förskolan. Ett medvetet bruk av leken leder till varje barns utveckling och lärande. I det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Vi har ett föräldraråd tillsammans med skolan och fritidshemmet. Föräldrarådet är en viktig länk mellan hem och förskola/skola.

Matematiken uppmärksammas genom att vi dels har planerade aktiviteter och att vi på ett medvetet sätt resonerar, samtalar och benämner begreppen i vardagssituationer såsom till exempel bygglek, pussel, spel. Vi utgår från barnens utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen.

För att stimulera språkutvecklingen hos barnen på ett lustfyllt och utvecklande sätt, använder vi oss av sånger, rim och ramsor, sagoläsning, flanosagor, konkreta berättelser samt samtala med barnen.

Kontakt

    Vittaryds förskola, avdelning Nyckelpigan

  • Skolvägen 7, 340 15 Vittaryd
  • Tel. 0733-75 44 24

    Vittaryds förskola, avdelning Fjärilen

  • Skolvägen 7, 340 15 Vittaryd
  • Tel. 0733-75 44 25
Barn leker på förskolans utegård.

Kommentera