Nyanländas lärande

Nyanländas lärande är ett projekt som pågår mellan 2019-2022 med målet om en likvärdig förskola och skola.

I augusti 2019 gjordes en överenskommelse att Ljungby kommun skulle ingå i Skolverkets satsning med riktade insatser för nyanländas lärande.

Projektets syfte är att skapa riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning.

Projektet berör de flesta yrkesgrupper i skolan bland annat lärare, rektorer, utvecklingspedagoger och specialpedagoger som utför olika aktiviteter för att gemensamt arbeta mot målet: Likvärdig förskola och likvärdig skola.

Projektet utförs genom att Skolverkets ger riktade stödinsatser till förskolan och skolan i form av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Nyanländas lärande syftar till:

 • att kunskap om hur undervisningen organiseras på ett optimalt sätt för nyanländas lärande
 • att höja kunskapen om vad som höjer resultaten för våra nyanlända
 • att ge verktyg att praktiskt pröva praktiskt att leda förändringsarbete och koppla samman det med teori och forskning

Målen med Nyanländas lärande är:

 • Förskolans undervisning förbättras utifrån språkperspektivet vilket leder till en bättre måluppfyllelse senare i förskoleklass och skola.
 • Fler elever når målen vilket innebär minst E nivå och blir behöriga till gymnasieskolan.
 • Korrelationen mellan nationella prov och betyg minskar.
 • Mottagandet av elever förbättras då lärare har bättre kunskaper om elevernas behov och kan anpassa undervisningen.
 • Alla pedagoger har kunskap om språkplanens innehåll.
 • En generell kompetenshöjning hos personalen.

Det är ett projekt som sker med uppdrag från Skolverket och finansieras via statsbidrag, där Skolverket har valt ut kommuner till att delta. De kommuner som är utvalda är kommuner som tagit emot många nyanlända och som möter utmaningar i samband med detta. 

Projektet innefattar olika utvecklingsinsatser:

 • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
 • Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
 • Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
 • Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.

Kommentera