Regler för försäljning av tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Nya bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak börjar gälla den 20 maj 2019, och den 20 maj 2024 vad gäller andra tobaksvaror.

Lagen syftar till att begränsa hälsorisker som är förknippade med användning av tobak och att skydda människor, främst barn och unga, från exponering av tobaksrök och liknande produkter.

För att få sälja tobak

För att få sälja tobak ska en tillståndsansökan eller anmälan göras hos Ljungby kommun. Tillståndsplikten gäller även för dig som vill driva partihandel eller internetförsäljning. Se nedan vad som gäller.

Söka tillstånd för försäljning av tobak, gäller från 1 juli 2019

  • Du som planerar att börja sälja tobak måste söka tillstånd. Detta gäller oavsett om det är detaljhandel eller partihandel. Du får inte börja sälja tobak förrän du har fått din tillståndsansökan beviljad.
  • Om du sedan tidigare har anmält försäljning av tobak till konsumenter och vill fortsätta med denna verksamheten måste du söka tillstånd senast den 1 november 2019. Du får fortsätta sälja tobak till konsumenter fram tills dess att du får svar från kommunen på din tillståndsansökan.

Tillstånd söker du genom att fylla i en blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företag och arbete och sedan Folköl och tobak. Till ansökan ska flertalet uppgifter redovisas. Du kan till exempel använda en finansieringsplan som du också hittar under Folköl och tobak på E-tjänster och blanketter/Företag och arbete. Övriga uppgifter får du själv begära från bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. 

Mer detaljerad information om vad som gäller för att söka tillstånd för detalj- eller partihandel hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Anmäla försäljning av övriga tobaksliknande produkter, gäller även efter 1 juli 2019

  • Du som ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla det till kommunen. Det gör du genom att fylla i en blankett som finns på E-tjänster och blanketter/Företag och arbete, under Folköl och tobak.  
  • Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Exempel på regler som gäller vid försäljning av tobak:

  • Du måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogram ska beskriva hur du efterlever de regler som finns gällande tobak, exempelvis gällande ålderskontroll vid försäljning och kontroll av märkning på tobaksprodukter. Se ett exempel på vad det ska innehålla
  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna över dem till person som inte fyllt 18 år.
  • Skyltning om åldersgränser måste finnas på varje försäljningsställe. Skylten ska vara tydlig och klart synbar, minst en skylt ska dessutom vara placerad i direkt anslutning till kassan
  • Du som säljer tobak är ansvarig för att tobaksprodukterna är märkta på rätt sätt. Försäljning av tobaksförpackningar med felaktig märkning, till exempel utländska varningstexter, eller obefintlig märkning är inte tillåtet.
  • Det är inte tillåtet att ha tobaksreklam utanför säljstället eller i skyltfönstret.

Mer information om tobak finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och längre ner under rubriken relaterad information.

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet och kommer att gälla fler offentliga lokaler och platser som allmänheten har tillträde till.

Det är du som äger, hyr eller på annat sätt förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Vilka miljöer som omfattas av rökförbud och annan information om rökfria miljöer hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vid klagomål om att regler kring rökförbud inte följs ska klagomålet i första hand riktas till den som ansvarar för lokalen eller området där rökförbudet gäller.

Folköl

Servering eller försäljning av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och där samtidigt mat serveras eller säljs. Du får inte sälja eller servera folköl tillfälligt.

Du behöver inte tillstånd men du måste anmäla att du ska servera eller sälja folköl i din servering eller butik. Kommunen utför tillsynsbesök och tar ut en avgift för detta.

Anmälan om folkölsförsäljning/servering gör du på en blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företag och arbete, och sedan Folköl och tobak.

Receptfria läkemedel

Om du önskar sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket. Läs mer om att sälja receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen har ett kontrollansvar. Vid kontrollen tar kommunen ut en avgift. Om vi upptäcker allvarliga brister vid kontrollen meddelar kommunen Läkemedelsverket.

Kontakt

Kontakt

Kommentera