titelbild

Vattenskyddsområde

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten behöver vi skydda våra vattentäkter från föroreningar. Ett sätt att skydda vattnet är att inrätta vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda både grundvatten och ytvatten. Både kommunen och Länsstyrelsen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. I Ljungby kommun har Bergaåsen varit skyddsområde sedan 2009 och i oktober 2021 beslutades att inrätta vattenskyddsområde för södra delen av sjön Bolmen.

Området som avgränsas i kartan visar vattenskyddsområdet för Bolmen. Karta vattenskyddsområde Bolmen. 

Regler för vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns särskilda regler för bland annat:

  • hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
  • jordbruk och trädgårdsbruk
  • skogsbruk
  • avloppsvatten och avfall
  • grävning och täktverksamhet
  • energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
  • fordonstvätt och bilvård. 

Ansök om dispens

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns. Blankett för ansökan hittar du nedan under Dokument.

Vid olycka

Om det inträffar en olycka som hotar vattentäkten ska det medelbart anmälas till SOS-alarm (telefonnummer 112).

Kontakt

Kommentera