Egen brunn och vattenprov

Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för vattenkvaliteten i brunnen. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och dess omgivning och eventuella föroreningskällor.

Ta regelbundna vattenprover

Som brunnsägare bör du testa ditt vatten minst vart tredje år. Vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker och också variera under året. Många av de vanligaste problemen med vattenkvaliteten beror på att det läcker in ytligt vatten i brunnen som till exempel vid långvarigt regnande. Brunnsvattnet påverkas också av brunnens placering. En brunn måste ha ett säkerhetsavstånd till andra risker som avloppsbrunnar, gödsel, oljetankar och vägdiken.

Beställning av vattenprover

Ljungby kommun har avtal med SYNLAB om vattenprov från egen dricksvattenbrunn till reducerat pris. Beställ provtagning genom att gå till Synlab's webbplats.

För att ta del av reducerade priser ange kampanjkod: KRONOBERG i steg 3. I ordersammanfattningen ser du sedan att rabatten är avdragen.

Leveransen av provmaterial skickas till dig via närmsta DHL-ombud. För att lämna proverna kan du använda returfraktsedel eller lämna provet i receptionen på kommunhuset i Ljungby på Olofsgatan 9. Prover kan endast lämnas i kommunhuset på tisdagar ojämna veckor från kl 07.30 till senast 14.00. Ingen transport av prover sker till laboratoriet på röda dagar eller dag innan röd dag.     

Registrera din brunn till brunnsarkivet

Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (se kartvisaren "Brunnar" på SGUs hemsida). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Länk till SGU inrapporteringsformulär

Om brunnen sinar

Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för vattenförsörjningen till din egen fastighet. Läs mer om vad du kan göra om din brunn sinar.

Kontakter och råd

Miljö- och byggförvaltningen kan ge dig råd om brunnen och vattnet. Val av rätt tillbehör har stor betydelse för brunnens funktion. De tekniska installationerna för dricksvattenförsörjningen måste alltid anpassas efter brunnens förhållande och prestanda. Leverantörer och installatörer av beredningsutrustning kan ge funktionsgaranti.

Om du inte är nöjd med utfört arbete eller är osäker på hur du ska agera kan du vända dig till kommunens konsumentrådgivning. Allmäna reklamationsnämnden kan pröva tvister.

Kontrollera brunnen innan du köper hus på landet

Kontrollera vilket status det är på vatten- och avloppsanläggningen innan du köper hus. Om vattnet i brunnen är otjänligt eller avloppsanläggningen olaglig kan det innebära höga kostnader för dig att åtgärda. Begär att vattenprov tas före köp och rådfråga miljö- och byggförvaltningen angående avloppet.

Kontakt

Kommentera