titelbild

Anlägga eller ändra avlopp

Du måste skicka in en komplett ansökan om tillstånd om du vill ändra en gammal eller göra en ny avloppsanläggning. Ansökan ska skickas in till miljö- och byggnämnden.

I vissa fall krävs endast att du skickar in en anmälan om ändring. Samma blankett kan användas för anmälan som för ansökan om tillstånd. En sakkunnig entreprenör kan hjälpa dig att hitta en lämplig teknisk lösning och placering för ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning eller yrkeserfarenhet fått tillräcklig kun­skap om hur man anlägger avlopp.

Ansökan/anmälan om tillstånd för små avlopp gör du på blankett som du hittar på 
E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Vatten och avlopp. 

För att vi ska kunna handlägga din anmälan/ansökan om tillstånd ska du bifoga en situationsplan med följande uppgifter:

  • Fastighetsgränser och byggnader
  • Egen och eventuella närbelägna dricksvattenbrunnar
  • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunnar, ledningar i infiltrationen eller annan reningsmetod)
  • Diken, vattendrag och sjöar mindre än 100 m från avloppsanläggningen
  • Väg eller uppställningsplats för slamtömningsfordon

Tänk på att en ofullständigt ifylld anmälan/ansökan kan innebära längre handläggningstid. Vid behov kontakta gärna miljöavdelningen för att få en karta över er fastighet.

Handläggning

När du lämnat in en komplett anmälan/ansökan och situationsplan till miljöavdelningen, granskar vi den och tar kontakt med dig och entreprenören. Vi gör därefter ett platsbesök och en bedömning utifrån förhållandena på din fastighet om föreslagen avloppsanläggning är lämplig.

Provgrop

Ska avloppsvattnet infiltreras i marken måste en provgrop grävas efter att anmälan/ansökan är granskad. En provgrop ska grävas i närheten av infiltrationen och vara minst två meter djup. Tänk på att boka in en provgropsbesiktning i god tid. 

Beslut

Efter platsbesöket skrivs ett beslut om tillstånd. Arbetet får inte påbörjas innan du har fått det skriftliga beslutet. Det är viktigt att du läser hela beslutet innan du påbörjar arbetet för att veta vilka krav som ställs.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är klar ska du se till att entreprenören fyller i en entreprenörsrapport. Det är ditt ansvar att rapporten och foton över anläggningsarbetet skickas in till miljöavdelningen. När miljöavdelningen fått in uppgifter om att avloppet färdigställts får du ett meddelande om att ditt avlopp är klart.

Entreprenörsrapport för utförd avloppsanläggning finns här: E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö/Vatten och avlopp.

 

Dela avloppsanläggning med dina grannar

När du gör om avloppet, prata med dina grannar, kanske kan ni göra ett gemensamt avlopp. Oftast blir det billigare om ni gör en gemensam lösning.

Avloppsanläggning på grannens fastighet

Om avloppsanläggningen ska placeras på annan fastighet än din egen kan handläggningen påskyndas om du skickar in ett medgivande från berörd granne. Det är bra att upprätta ett servitut om avloppsanläggningen placeras på grannfastigheten. Mer om servitut kan läsas om på lantmäteriets hemsida.

Berörda grannar ges tillfälle att lämna synpunkter på er anmälan/ansökan.

Anlägga avlopp utan tillstånd

Att anlägga ett avlopp utan tillstånd eller anmälan kan leda till att en miljösanktionsavgift utdöms. Miljöavdelningen kan dessutom bedöma att val av teknik och placering är olämplig och du riskerar att förbjudas att använda anläggningen.

 

 

Kontakt

Kommentera