titelbild

Kommunalt avlopp

Avloppsvatten består dels av spillvatten och dels av dagvatten. Spillvatten är avloppsvatten från hushållen, industrier och övriga användare.

Dagvattenreningen sker med hjälp av sedimenteringsbassänger som passas in i stadsbilden. Spillvattnet renas i avloppsreningsverk. Det finns tolv avloppsreningsverk i Ljungby kommun.

Avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet

För industrier och andra yrkesmässiga verksamheter finns särskilda regler för att använda det kommunala avloppet. Det beror på att vissa ämnen kan skada ledningsnätet eller ge driftstörningar i avloppsreningsverket.

De krav som kommunen ställer på spillvattnet från verksamheten finns i ett tillägg till de allmänna bestämmelserna för brukandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen (ABVA). Exempelvis ställer kommunen krav på högsta tillåtna halter av vissa ämnen som får finnas i avloppsvattnet från verksamheten.

Dessa riktlinjer måste uppfyllas för att kommunen ska ta hand om avloppsvattnet från verksamheten.

Kommentera