titelbild

Abonnemang sophämtning

Här hittar du information om abonnemang, ansökning/ändring av abonnemang och ägarbyte.

Vilken dag hämtas mitt avfall? 

På nedan länk kan du enkelt få fram ett schema över när vår entreprenör kommer till din fastighet för att hämta hushålls- och trädgårdsavfall.

Skriv in din adress och klicka sedan ladda ner för att se årets alla datum: 

Se mitt hämtschema

Renhållningstaxa

Hämtningsavgiften täcker kostnaden för insamling- och behandling av avfallet. I taxan för ett sopabonnemang ingår också:

  • Tömning av miljöbox
  • Omhändertagande av grovsopor, kylmöbler och julgran
  • Utnyttjande av återvinningsstationer och återvinningscentralen

Vissa kostnader för annonsering, informationsmaterial och administrativa kostnader täcks också av taxan. Renhållningstaxan finns längst ner på den här sidan. 

Ägarbyte

Då en fastighet byter ägare ska du kontakta VA- och renhållningsavdelningen och meddela detta. 

Det är fastighetsinnehavaren som ansvarar för betalning och information angående renhållningen. Vid försäljning av fastighet ska fastighetsägaren lämna uppgift om nya ägarens namn, personnummer och adress.

Vid ägarbyte övergår befintligt tömningsintervall och kärlstorlek till den nya ägaren.

Gemensam sopbehållare

Du och din granne kan välja att ha gemensam sopbehållare. Båda fastighetsägarna betalar grundavgiften för sin egen fastighet. Den fastighetsägare som har sopkärlet betalar även hämtningsavgift. Fördelningen av hämtningsavgiften sköter du och grannen själva. Blankett för att ansöka om gemensam sopbehållare hittar du längre ner på sidan.

Ändrat hämtningsintervall

För villor och fritidshus sker sophämtning normalt varannan vecka, men det går att ansöka om förlängd hämtningsintervall. En ansökan om hämtningsintervall var fjärde vecka kan godkänns för en- eller tvåfamiljsfastighet. Förutsättningen är att avfallsmängderna är små. Du kan påverka avfallsmängden genom att kompostera ditt matavfall. 

Ett förlängt hämtningsintervall får inte ge upphov till olägenheter för människors hälsa och miljö. Blankett för ansöka om ändrat hämtningsintervall hittar du längre ner på sidan.  

Kvartalshämtning

Hämtning en gång i kvartalet kan beviljas av miljö- och byggnämnden. Det kan beviljas om du exempelvis har väldigt lite avfall från din fastighet och om du själv tar hand om matavfallet. Använd e-tjänsten för att skicka ditt ärende till miljö- och byggnämnden;

Ansökan om kvartalstömning av hushållsavfall

Uppehåll av sophämtning och slamtömning

Om fastigheten är obebodd kan det vara möjligt med dispens från sophämtning. För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och anslutan till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum. 

Använd vår e-tjänst:

Ansökan om befrielse från slamtömning och sophämtning

Uppehåll av sophämtning och slamtömning kan godkännas av Va- och renhållningsavdelningen om fastigheten inte kommer användas alls under 3 till 12 månader. Det går att få uppehållet förlängt till högst 24 månader.

Efter 24 månader kan en dispensansökan för ytterligare uppehåll göras till miljö- och byggnämnden.

 

Kommentera